Sąd Okręgowy w Łomży

Prawa człowieka

Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne. Postulują one poszanowanie wartości najcenniejszych dla człowieka, takie jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój i wiele innych.

Wyrazem respektowania tak rozumianych praw są akty prawne w postaci konstytucji, ustaw, umów międzynarodowych, konwencji, dyrektyw i traktatów organizacji międzynarodowych. Uznaje się je za wartości uniwersalne i równocześnie chroni się je, uznając za cenne dla człowieka i ludzkości.

Podstawę prawną dla ochrony praw człowieka stworzyły dwa dokumenty: Karta Narodów Zjednoczonych uchwalona w 1945 r. i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona w 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

W dniu 3 września 1953 r. weszła w życie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności , w skrócie nazywana Europejską Konwencją Praw Człowieka. Jest to umowa międzynarodowa, której stronami są wszystkie państwa członkowskie Rady Europy.

Postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej Protokołów gwarantują m.in.:

 • prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego,
 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach,
 • wolność myśli, sumienia i wyznania,
 • wolność wyrażania opinii (w tym również wolność mediów),
 • prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia,
 • wolność zgromadzeń i stowarzyszania się,
 • prawo do nauki oraz prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań religijnych i filozoficznych,
 • prawo do wolnych wyborów, opartych na tajnym głosowaniu w warunkach, zapewniających swobodę wyrażania opinii,
 • prawo do kontroli instancyjnej wyroków skazujących,
 • prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie,
 • równouprawnienie małżonków,

oraz wprowadzają zakaz:

 • tortur i traktowania lub karania kogokolwiek w sposób nieludzki lub poniżający,
 • stosowania kary śmierci,
 • niewolnictwa oraz pracy przymusowej,
 • dyskryminacji w korzystaniu z praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji,
 • wydalania z kraju obywateli danego państwa lub zakazywania im wstępu na terytorium tego państwa,
 • wydalania z kraju grup cudzoziemców.

Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z protokołami dodatkowymi, a także podstawowe informacje dotyczące składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale Prawa Człowieka.

Prawa człowieka w Internecie

Amnesty International http://amnesty.org.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhr.pl
Human Rights Watch http://www.hrw.org
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć http://www.pomocprawna.org
Europa – Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/pol/rights/index_pl.htm
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie http://www.unic.un.org.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-10 10:58
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-10 11:03:55
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-01 13:06:16

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności