Sąd Okręgowy w Łomży

Skargi

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Okręgowego

 1. Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozdział 5a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2013.427 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012 . poz. 524).
 2. Prezes Sądu Okręgowego w Łomży przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski, dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Łomży oraz działalności prezesów sądów rejonowych w Okręgu.
 3. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądu, w której sędziowie są niezawiśli nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Okręgowym w Łomży odbywa się w następujący sposób:
  1. Skargi i wnioski przyjmują:
   1. Pracownicy Biura Podawczego.
   2. Pracownicy Biura Obsługi  Interesanta ( w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 -18.00 ).
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
  3. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmują:
   1. Pracownicy Biura Obsługi Interesanta.
   2. Pracownicy Sekretariatu Prezesa, pokój 21.
  4. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres elektroniczny: sekretariat@lomza.so.gov.pl, ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu osoby wnoszącej skargę oraz  sygnatury sprawy.
  5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
  6. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania: Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  7. W przypadkach, o których mowa w art. 41a§3 i art. 41d ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, organ zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przekazaniu skargi lub wniosku.
  8. Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku.
  9. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

 1. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości w czasie trwania postępowania.
 2. Zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi reguluje ustawa z dnia 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr. 179 poz. 1843 ze zm.).
 3. Przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2014-06-13 11:04
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-06-13 11:13:18
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-19 14:15:30

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności