Sąd Okręgowy w Łomży

Opłaty Sądowe

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

Opłaty sądowe można wnosić:

- przelewem na rachunek bankowy Sądu,

- gotówką w kasie Sądu,

- znakami opłaty sądowej, gdy nie przekraczają kwoty 1500 zł

e-znakami

            W przypadku dokonywania opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłaty wskazać, czego wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy. W przypadku braku sygnatury akt należy określić dokładnie nazwę komórki, do której kierowana jest opłata.

            W przypadku dokonywania opłaty za pomocą znaków opłaty sądowej (do nabycia w Kasie Sądu Okręgowego) należy przykleić je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego.

            Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamiętać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści składanego pisma dokument ten należy wymienić jako załącznik do pisma. 

 

Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2019 r., poz. 785 ze zmianami.

Ustawa powyższa reguluje wysokość:

- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,

- opłat ponoszonych w procesie,

- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,

- opłat w postępowaniu zabezpieczającym

- opłat w postępowaniu egzekucyjnym

- opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

- opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)

a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych 

 

Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1983r., Nr 49, poz. 223.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2006 r., poz 408).

 

Szczegółowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w  sprawach udzielają poszczególne sekretariaty wydziałów oraz Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Łomży.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2006-10-27 08:36
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2006-10-27 08:37:11
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-19 14:27:24

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności