Sąd Okręgowy w Łomży

Ochrona danych osobowych

 

Sąd Okręgowy  w Łomży

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zgodnie z art. 175a § 1, art. 175da oraz 175 db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, informujemy, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Łomży są:

  • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
  • Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
  • Minister Sprawiedliwości

w zakresie realizowanych zadań.

 

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Okręgowy w Łomży w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego w Łomży oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Łomży.


Dane kontaktowe Administratorów danych osobowych:

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży:

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl, tel. 86 215 42 53

Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży:

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl, tel. 86 215 42 77

Sąd Okręgowy w Łomży:

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl, tel. 86 216 62 81 do 84

Minister Sprawiedliwości:

ul. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl, tel. 22 52 12 888

 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:

   1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
   2. procesu rekrutacyjnego,
   3. procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
   4. realizacji umów cywilnoprawnych,
   5. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
   6. zakwaterowania w pokojach gościnnych,
   7. prowadzenia działalności finansowej i sprawozdawczości,
   8. archiwizacji dokumentów,
   9. realizacji szkoleń,
   10. realizacji praktyk i staży,
   11. udostępniania informacji publicznej,
   12. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
   13. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, art. 6, 9 i 10 RODO i art. 13 i 14 uDODO  przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   1. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające),
   2. organy lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

   1. dostępu do swoich danych osobowych – uzyskania informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
   2. sprostowania swoich danych osobowych – poprawienia nieprawidłowych danych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas możemy je tylko przechowywać,
   5. przenoszenia danych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne,
   7. wycofania wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Niektóre z wyżej wymienionych praw podlegają ograniczeniu lub wyłączeniu na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. W zakresie przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Łomży organem nadzorczym jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych chyba, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.    

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Łomży

Zarządzenie Nr A-021-19/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Łomży 

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje 
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej
Klauzula informacyjna dla osob składających skargi i wnioski
Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2018-05-24 19:20
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-05-24 19:25:38
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-07-01 13:40:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności