Sąd Okręgowy w Łomży

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Pomoc tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),  osoby uprawnione, podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Dla osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),  usługa ta jest bezpłatna. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.) biegłemu powołanemu przez Sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii (dotyczy to biegłych wzywanych przez Sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej 7 (siedem) dni robocze przed planowanym terminem stawiennictwa w Sądzie. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.
 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych województwa podlaskiego


Informacje o Sądzie Okręgowym w Łomży

 

Infrastruktura

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz z uwagi na występujące w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu
do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami wyznaczono Zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr tel. 86 216 62 81 do 84, e-mail boi@lomza.so.gov.pl lub z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego pod nr tel. 86 215 42 52, e-mail sekretariat@lomza.so.gov.pl z dopiskiem „pomoc osobie niepełnosprawnej w siedzibie sądu”.

Wszyscy pracownicy Sądu Okręgowego w Łomży mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością zgłaszającej się do Sądu. 

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Okręgowy w Łomży reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 9/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Okręgowym w Łomży będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Jednocześnie Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży wyznaczył Panią Alicję Kowalczyk starszego inspektora ds. biurowości, jako osobę odpowiedzialną w Sądzie Okręgowym w Łomży za kontakt z Koordynatorem dostępności.

Tel. 86 215 42 59
e-mail: alicja.kowalczyk@lomza.so.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności

Katarzyna Kieżel 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok 
tel. 0 85 7430315 lub 515 369 492
e-mail: katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl lub dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-01-14 11:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-14 11:46:06
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-04-08 11:49:53

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności