Sąd Okręgowy w Łomży

Sposoby wszczynania postępowań

Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów. Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje.
Postępowanie sądowe wszczynane jest:
  1. co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowania (powoda, wnioskodawcę itp.);
  2. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej sądu w dziale Wzory i formularze;
  3. w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);
  4. elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postepowania znajdują się na stronie internetowej sądu w dziale Elektroniczne postępowanie upominawcze;
  5. w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek można złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną - wypełniając formularze na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/;
  6. wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;
  7. za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.
 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-09 11:26
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-02-09 11:31:10
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-29 10:01:19

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności