Sąd Okręgowy w Łomży

Biegli sądowi

Informacja dla biegłych sądowych o obowiązku posiadania konta w portalu informacyjnym od 14.03.2024

 

Przepisy dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005.15.133)

Zgodnie z treścią § 12.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych ( Dz.U. 05.15.133) biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.

Biegłym tłumaczem języka migowego może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży o ustanowienie biegłym sądowym - należy określić dziedzinę/specjalność,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys/CV,
 4. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i teoretyczne wiadomości specjalne (ogólne i w dziedzinie ustanowienia);
 6. dokumenty potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy (zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych itp.) w przypadku, gdy wniosek składa lekarz powinien posiadać I lub II stopień specjalizacji;
 7. zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu oraz
 8. oświadczenie, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej a także czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone; (Oświadczenie nr 2)
 9. oświadczenie, czy jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne; (Oświadczenie nr 1)
 10. oświadczenie, czy kandydat ubiegał się już o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym; (Oświadczenie nr 2)
 11. oświadczenie, czy był powoływany do wydawania opinii w charakterze biegłego ad hoc(Oświadczenie nr 2)
 12. wskazanie:
  1. nazwy i adresu zakładu pracy  -w przypadku osoby zatrudnionej,
  2. nazwy i adresu organizacji zawodowej -  w przypadku osoby wykonującej wolny zawód,
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji biegłego sądowego, (Oświadczenie nr 1)
 1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, (Oświadczenie nr 1)
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Łomży danych osobowych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji biegłego sądowego, (Oświadczenie nr 1)
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie na jawnej liście biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Łomży adresu, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej (należy wskazać te dane) oraz na zamieszczenie danych na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży, (Oświadczenie nr 1)
 4. Oświadcznie o niekaralności 
 5. klauzula informacyjna
 6. dowodu opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, dokonanej w Urzędzie Miasta Łomża (lub na konto Urzędu Miasta Łomża) zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - www.lomza.pl/bip/

W przypadku, gdy kandydat składa kserokopie dokumentów, niezbędne jest przedłożenie do wglądu oryginałów tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności bądź złożenie dokumentów urzędowo potwierdzonych.

Biegły składający wniosek o ponowne ustanowienie, zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych dokumentów i oświadczeń oraz wykazania stosownymi zaświadczeniami, że doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

Skompletowane dokumenty można złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łomży lub za pośrednictwem poczty na adres:

   Prezes Sądu Okręgowego w Łomży

   ul. Dworna 16

   18-400 Łomża

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia  biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łomży.

Osoba do kontaktu: Dorota Staniurska Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łomży, tel. 86 215 42 54; email: sekretariat@lomza.so.gov.pl   

 

Przepisy dotyczące biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007.250.1883)

Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołuje Prezes Sądu Okręgowego w Łomży.

Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:

 • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia  w odniesieniu do psychologów  oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Wskazane dokumenty:

 1. pisemna zgoda kandydata na pełnienie funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – zawarta w oświadczeniu nr 3
 2. kwestionariusz osobowy
 3. kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata,
 4. oświadczenie: o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne, karno-skarbowe i za przestępstwa z oskarżenia publicznego oraz o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do pełnienia funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu -  oświadczenie nr 3
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych w wojewódzkim dzienniku urzędowym – oświadczenie nr 4
 6. opinia zakładu pracy,
 7. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, dokonanej w Urzędzie Miasta Łomża (lub na konto Urzędu Miasta Łomża) zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku osób, których dotyczy wniosek o powołanie na kolejną kadencję wskazane jest przedłożenie dokumentów z punktu 1, 2, 4, 5, 6 i 7.

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu publikowana jest w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  (http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl) w terminie miesiąca od dnia powołania.

Załączniki

 1. Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Łomży język polski (2024-07-05 14:00) - (docx) - 72 KB
 2. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu język polski (2024-03-01 09:13) - (pdf) - 321 KB
 3. Oświadczenie nr 1 język polski (2019-05-09 13:06) - (doc) - 39 KB
 4. Oświadczenie nr 2 język polski (2016-11-15 12:30) - (doc) - 27 KB
 5. Oświadczenie nr 3 język polski (2019-01-24 12:46) - (doc) - 37 KB
 6. Oświadczenie nr 4 język polski (2019-01-24 12:46) - (doc) - 38 KB
 7. Kwestionariusz osobowy język polski (2016-11-15 12:32) - (doc) - 28 KB
 8. Klauzula informacyjna język polski (2019-10-28 07:45) - (docx) - 19 KB
 9. Ogłoszenie o poszukiwaniu biegłego z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej język polski (2024-05-27 14:57) - (docx) - 21 KB
 10. Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży język polski (2016-11-15 11:43) - (docx) - 13 KB
 11. Informacja firmy BOMIS o planowanym kursie dla biegłych sądowych język polski (2022-03-25 09:54) - (pdf) - 219 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2008-09-15 15:05
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 15:06:34
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2024-03-04 13:13:24

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności