Sąd Okręgowy w Łomży

Ławnicy

 

Rekompensata pieniężna dla ławników.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

 

172.  [Obowiązki pracodawcy ławnika; rekompensata pieniężna; ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu]

§  1.  Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie.

§  2.  Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

§  3.  Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany.

§  4.  Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.

§  4a.  Ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.
(obecnie - 12.10  złotych)

§  5.  (uchylony).

§  6.  Koszty wypłaty świadczeń, o których mowa w § 4 i 4a, ponosi Skarb Państwa.

Art.  173.  [Diety i zwrot kosztów przejazdu i noclegu ławników] Ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.

Art.  174.  [Przyznanie należności ławnikom]

§  1.  Należności, o których mowa w art. 172 § 3 i art. 173, przyznaje prezes właściwego sądu.

§  2.  Od decyzji prezesa sądu rejonowego przysługuje odwołanie do prezesa sądu okręgowego, a gdy decyzję w pierwszej instancji wydał prezes sądu okręgowego lub prezes sądu apelacyjnego - do Ministra Sprawiedliwości.

 

Od 1 stycznia 2020 roku rekompensata wynosi:

4839,24 zł x 2,64% = 127.76 zł brutto 
Przydatne Publikacje edukacyjne dla ławników:
 
  • Informator "Ławnik – sędzia społeczny" przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera podstawowe wiadomości z takich dziedzin jak prawo konstytucyjne, karne i cywilne, wraz z ogólnym zarysem usytuowania organów sądowych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępny w plikach do pobrania.
  • Książka "Metodyka Pracy Ławnika" opracowana z inicjatywy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury stanowi pierwsze w Polsce tak szerokie ujęcie problematyki dotyczącej wykonywania obowiązków ławnika sądowego. Publikacja jest swego rodzaju podręcznikiem pracy ławnika, mającym stanowić użyteczne narzędzie w codziennym wykonywaniu obowiązków orzeczniczych. Dostępna w plikach do pobrania.
  • Informator "RODO Informator" przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji zawiera podstawowe wiadomości dotyczące Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Przepisy RODO obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Informator zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrażania przepisów RODO w sektorze prywatnym i publicznym. Na końcu opisów poszczególnych zagadnień znajdą się odniesienia do podstaw prawnych: numerów artykułów i motywów preambuły RODO. Dostępny w plikach do pobrania.

Załączniki

  1. Informator "Ławnik – sędzia społeczny" język polski (2019-11-26 14:57) - (pdf) - 1 MB
  2. Książka "Metodyka Pracy Ławnika" język polski (2019-11-26 14:58) - (pdf) - 2 MB
  3. Informator "RODO Informator" język polski (2019-11-26 14:58) - (pdf) - 9 MB
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2019-11-26 14:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-11-26 14:54:54
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-20 13:17:20

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności