Sąd Okręgowy w Łomży

Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

 • pisma wpływające do sądu znakuje się pieczęcią wpływu z oznaczeniem sądu i zamieszcza się adnotację zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo;
 • jeżeli załączniki stanowią złożone w oryginale papiery wartościowe ( np. weksle, czeki) odnotowywuje się to także na wpływającym piśmie;
 • kopertę, w której pismo nadesłano , załącza się do pisma;
 • pismo adresowane imiennie doręcza się bez otwierania koperty;
 • na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze lub pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń;
 • zarządzenia i adnotacje związane z obiegiem pism i sposobem ich załatwiania opatrzone są datą i czytelnym podpisem bądź skróconym podpisem i pieczęcią z imieniem i nazwiskiem podpisującego;
 • przesyłki wysyła z sądu biuro podawcze lub pracownik wyznaczony do przyjmowania i wysyłania korespondencji;
 • datę przekazania biuru podawczemu ( wyznaczonemu pracownikowi) pisma lub przesyłki przeznaczonej do wysłania, pracownik sekretariatu wydziału odnotowuje we właściwych aktach i księgach biurowych ;
 • pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinno zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jego doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy;
 • w piśmie wysyłanym przez sąd podaje się nazwę sądu, sygnaturę akt, datę podpisania pisma, stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko podpisującego. Pełne brzmienie imienia i nazwiska może być zastąpione odpowiednim skrótem , gdy podpisujący potwierdzi to pieczęcią imienną;
 • podpisaną kopię pisma wysyłanego przez sąd pozostawia się w aktach sprawy, 
 • do czynności często powtarzających się używane są druki lub szablony opracowane na potrzeby wykonywania tych czynności;
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 21:55
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 21:57:35
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 07:49:48

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności