Sąd Okręgowy w Łomży

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

Sąd Okręgowy w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lomza.so.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do sądu,
 • treści będące w posiadaniu sądu, które nie zostały przez sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez sąd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-23

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został powołany Koordynator do spraw dostępności we wszystkich sądach apelacji białostockiej:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kieżel Sąd Apelacyjny w Białymstoku
 • e-mail: katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl
 • telefon: 85 743-03-15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • adres: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
 • e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl
 • telefon: 86 215-42-53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Okręgowy w Łomży mieści się w budynku głównym przy ul. Dwornej 16, budynku oznaczonego literką C (w podwórku) i budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2.
W obiektach występują bariery architektoniczne ograniczające wejście osobom z niepełnosprawnościami.

Budynek główny przy ul. Dwornej 16

Dostępność wejścia do budynku

W budynku głównym przy ulicy Dworna 16 nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. W wejściu głównym do obiektu znajduje się urządzenie mobilne „schodołaz”. Urządzenie to obsługiwane jest przez wyznaczone zespoły przewodników i można je w razie potrzeby przewieźć do innego budynku sądu. Wszystkie osoby wchodzące na teren sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez pracowników sprawujących ochronę fizyczną obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę służącą do wykrywania metali, przez którą mogą przejeżdżać osoby na wózkach inwalidzkich, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych. Przy wejściu głównym od ulicy Dwornej dla osób ze szczególnymi potrzebami zamontowano i oznaczono dzwonek przyzywowy.

Dostępność korytarzy, schodów i sal rozpraw

W budynku Sądu Okręgowego w Łomży występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura utrudnia nieskrępowany dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynkach sądu tylko przy wsparciu wyznaczonych zespołów przewodników (pracowników sądu). Pomimo, że obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy sądu, to wsparcie osobom z niepełnosprawnością jesteśmy w stanie zapewnić po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanej wizycie w sądzie.
W budynkach sądu nie ma wind. Nie ma również toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściach do pomieszczeń sądu są progi za wyjątkiem pokoi położonych na II piętrze, gdzie po remoncie w 2021 r. zostały zlikwidowane. W budynkach sądu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na kondygnacje budynku głównego prowadzi klatka schodowa zlokalizowana na wprost wejścia do obiektu.

Na parterze umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:

 • Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt - pokój nr 10, godziny otwarcia w poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30.
 • Biuro Podawcze - pokój nr 14, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7.45. do 15.15.

 

W Sądzie Okręgowym w Łomży znajduje się 5 sal rozpraw:

 • Sala nr 1, 5 znajdują się na parterze, po lewej stronie po wejściu do budynku.
 • Sala nr 2 znajduje się na parterze, po prawej stronie po wejściu do budynku.
 • Sala nr 3 znajduje się na I piętrze.
 • Sala nr 4 znajduje się na II piętrze.

 

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik.

Sąd Okręgowego w Łomży w sytuacji wezwania na rozprawę osoby ze szczególnymi potrzebami zapewni pomoc po odpowiednio wcześniejszym zawiadomieniu. Taka informacja pozwoli ewentualnie przygotować salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane lub zapewnić stosowną opiekę w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej po terenie budynku sądu.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Sąd Okręgowy w Łomży posiada mobilną pętlę indukcyjną, która znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 10. W tym pomieszczeniu znajduje się również stanowisko, gdzie umożliwia się osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego (PJM) online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego (PJM). Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie
  do Internetu.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Dostępność budynku sądu oznaczonego jako C

Dostępność wejścia do budynku

Budynek sądu oznaczony jako C znajduje się w podwórzu budynku głównego. Możliwy jest dojazd od ulicy Sadowej lub wejście przez budynek główny sądu od ulicy Dwornej 16. W budynku C nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, nie ma również windy. Zapewniony jest dostęp alternatywny za pomocą urządzenia mobilnego „schodołazu” znajdującego się w budynku głównym sądu przy ulicy Dwornej 16. Urządzenie jest obsługiwane przez wyznaczone zespoły przewodników. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniają wyznaczone zespoły przewodników (pracowników sądu). Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku C zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez pracowników sprawujących ochronę fizyczną obiektu w budynku głównym sądu przy ulicy Dwornej 16. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu.

Dostępność korytarza i schodów

W budynku sądu oznaczonym jako C bariery architektoniczne występują w wejściu głównym, gdzie jest próg a następnie klatka schodowa. Wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniają wyznaczone zespoły przewodników (pracowników sądu). Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych i informacji głosowych. Mobilna pętla indukcyjna znajduje się w budynku głównym sądu na Biurze Obsługi Interesantów w pokoju nr 10.

Na pierwszą kondygnację budynku C prowadzi klatka schodowa zlokalizowana na wprost wejścia do obiektu.

W budynku C na I piętrze znajduje się:

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - pokój nr 10, godziny otwarcia w poniedziałek od 8.00 do 18.00 z przerwą w godzinach od 12.00 do 12.30, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30 z przerwą w godzinach od 12.00 do 12.30.
 • Kasa – pokój nr 10, godziny otwarcia w poniedziałek od 8.00 do 18.00 z przerwą w godzinach od 12.00 do 12.30, od wtorku do piątku od 8 do 15.30 z przerwą w godzinach od 12.00 do 12.30.

Osoby ze szczególnymi potrzebami kierujący się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub Kasy sądu mogą przemieszczać się tylko przy wsparciu wyznaczonych zespołów przewodników (pracowników sądu).

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

W budynku C nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego na miejscu. Usługa dostępna jest w budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ulicy Dwornej 16 na Biurze Obsługi Interesanta.

Dostępność parkingu dla budynku głównego przy ul. Dwornej 16 i budynku oznaczonego jako C

Przed budynkiem sądu, wzdłuż ulicy Dwornej znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Sąd dysponuje własnym parkingiem, do którego wjazd jest od ulicy Sadowej. Oznaczono tam jedno miejsce postojowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Swobodny wjazd na parking ogranicza szlaban. Z tego powodu po lewej stronie na ścianie przed szlabanem umieszczono domofon. Szlaban otwierany jest na wezwanie. Wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po lewej stronie tuż przy głównym budynku sądu. Na ścianie budynku przy stanowisku parkowania pojazdu zamontowano dzwonek przyzywowy. Z tego miejsca jest możliwość wejścia do budynku głównego sądu i do budynku C. Również przy wejściu głównym od ulicy Dwornej dla osób ze szczególnymi potrzebami zamontowano i oznaczono dzwonek przyzywowy.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

 

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – budynek przy ul. Wojska Polskiego 2 w Łomży

Dostępność wejścia do budynku

Obiekt jest częściowo dostosowany do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się. Bariery architektoniczne występują w wejściu głównym, gdzie jest próg a następnie cztery schodki. W budynku nie ma dźwigu osobowego. Zapewniony jest dostęp alternatywny za pomocą urządzenia mobilnego „schodołazu” znajdującego się w budynku głównym sądu przy ulicy Dwornej 16. Urządzenie jest obsługiwane przez wyznaczone zespoły przewodników. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniają wyznaczone zespoły przewodników (pracowników sądu).

Na parterze umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:

 • Sekretariat zespołu - pokój nr 8, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 7.30. do 15.30.
 • Specjaliści z zakresu psychiatrii, psychologii i pedagogiki w pokojach nr 1-7 w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Dostępność korytarzy, schodów i pomieszczeń biurowych

Wejście do pomieszczeń biurowych odbywa się z korytarza. W wejściach do pomieszczeń zespołu nie ma progów. Korytarz i szerokość drzwi umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Dostępność parkingu

Dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, przed wejściem do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest oznakowane jedno miejsce parkingowe. W pobliżu przy ulicy Wiejskiej znajduje się też duży, ogólnodostępny parking. Zespół posiada również parking wewnętrzny z dostępnym wjazdem od ulicy Nowogrodzkiej.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego na miejscu. Usługa dostępna jest w Budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ulicy Dwornej 16 po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem zespołu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2020-09-23 15:05
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-23 15:06:26
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-08-31 14:11:13

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności