Sąd Okręgowy w Łomży

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży

Sąd Okręgowy w Łomży poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych.

 

Lekarze, którzy są zainteresowani wykonywaniem czynności lekarza sądowego powinni zgłosić wniosek do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku (15-082 Białystok ul. Świętojańska 7). Okręgowa Rada przedstawia prezesowi sądu okręgowego listę kandydatów do wykonywania czynności lekarza sądowego.

Lekarzem sądowym zostaje lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących statusu lekarza sądowego, zasad wykonywania czynności i finansowania lekarza sądowego:

 • można zapoznać się z informacją i aktami prawnymi zamieszczonymi w niniejszej zakładce,
 • można zgłosić się do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łomży  osobiście; ul. Dworna 16, pokój 23; telefonicznie nr 86 215 42 54 oraz do prezesów Sądów Rejonowych w Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

 

Warunki nabywania prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego; zasady wykonywania czynności i finansowania czynności lekarza sądowego określa ustawa z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. 2007.123.849 ze zm.)

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. ma nieposzlakowaną opinię;
 5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

 1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
 3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

 

Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

Prezes sądu okręgowego zawiera umowę z lekarzem, przedstawionym przez okręgową radę lekarską. Z tego względu osoba mająca zamiar wykonywać czynności lekarza sądowego powinna zgłosić to do okręgowej rady.

Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego prezes sądu okręgowego informuje kandydata na lekarza sądowego o przepisach w zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników postępowań w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego albo ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Lekarz składa pisemne oświadczenie o znajomości tych przepisów.

Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na lekarza sądowego składa prezesowi sądu okręgowego:

 1. oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy;
 2. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

Prezes sądu okręgowego zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o kandydacie na lekarza sądowego.

 

Zadaniem lekarza sądowego jest, o ile zajdą do tego podstawy, usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne (prokuratura, policja i inne), w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.(2)) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.(3)). Usprawiedliwianie nieobecności dotyczy stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

W przypadku pobytu uczestnika postępowania w zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia.

Zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Lekarz sądowy prowadzi pisemny rejestr wystawionych zaświadczeń

Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie w wysokości 100 zł. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest dokumentowane przez lekarza sądowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Lekarz sądowy sporządza zestawienie wystawionych zaświadczeń,  zwane dalej „zestawieniem", za każdy miesiąc kalendarzowy.

 

Załączniki

 1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. 2007.123.849 ze zm.)
 2. Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2013.467 -j.t.)
 3. Rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2008.14.86)

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Sławomir Bagiński dnia: 2016-12-16 14:43
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-12-16 14:50:00
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-19 14:22:10

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności