Sąd Okręgowy w Łomży

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

PRZEWODNICZĄCA WYDZIAŁU: SSO Jolanta Pardo

tel telefon: 86 215 42 61
mail adres email: jolanta.pardo@lomza.so.gov.pl
home pokój: 18


KIEROWNIK SEKRETARIATU: Patryk Zawadzki

tel telefon: 86 215 42 60
mail adres email: wpius@lomza.so.gov.pl
home pokój: 17
s 
godziny urzędowania 

 

1. W sądzie okręgowym prowadzi się repertoria [st]:

  • "P" dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, a także dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy,
  • "Pm" dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), 
  • "Np" dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym, 
  • "U" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
  • "Ua" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych, 
  • "Uz" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, 
  • "Pa" dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych, 
  • "Pz" dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, 
  • "Po-Uo" dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego oraz o odtworzenie akt. 

2. W sądzie okręgowym prowadzi się odrębne repertoria "Po" i "Uo", a ponadto wykaz "Kas-z" - dla rejestracji wniosków o rozstrzygnięcie sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego, na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w którym odnotowuje się w szczególności: datę wpływu wniosku, strony i przedmiot sporu, osoby wyznaczone na członków kolegium, w tym przewodniczącego, termin i miejsce posiedzenia kolegium oraz treść orzeczenia.

4. Dla rejestracji spraw, w których wniesiona została kasacja, w sądzie okręgowym prowadzi się wykaz kasacji "WCK"

 5. Dla ewidencji skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki prowadzi się wykaz „S”Z obszarów właściwości Sądu Rejonowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 17:27
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 17:30:03
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2022-02-14 07:38:08

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności