Sąd Okręgowy w Łomży

II Wydział Karny

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej i drugiej instancji oraz spraw rozpoznawanych w drugiej instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSO Małgorzata Mieczkowska

tel telefon: 86 215 42 41
mail adres email: malgorzata.mieczkowska@lomza.so.gov.pl
home pokój: 38


KIEROWNIK SEKRETARIATU: Ewa Gadomska

tel telefon: 86 215 42 40
mail adres email: wkarny@lomza.so.gov.pl
home pokój: 38
s 
godziny urzędowania


Sekcja penitencjarna - do spraw penitencjarnych

KIEROWNIK SEKCJI: SSO Stanisław Guziejko

tel telefon: 86 215 42 49
mail adres email: stanislaw.guziejko@lomza.so.gov.pl
home pokój: 36

KIEROWNIK SEKRETARIATU SEKCJI: Urszula Idziaszek

tel telefon: 86 215 42 50
mail adres email: spenitencjarna@lomza.so.gov.pl
home pokój: 41
s 
godziny urzędowania 


I.

 1. W wydziale karnym Sądu Okręgowego w Łomży prowadzi się repertoria [st]:
 • "K" dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • "Ka" dla spraw, w których wniesiono apelacje od wyroków sądów rejonowych,
 • "Kz" dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym,
 • "Kzw" dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym,
 • "Wz" dla wniosków dotyczących warunkowych przedterminowych zwolnień.

Sąd okręgowy prowadzi "rejestr postanowień dotyczących kontroli operacyjnej" na podstawie przepisów szczególnych; do rejestracji spraw stosuje się przepisy ustalone dla postępowania z informacjami niejawnymi.

II.

W sądzie okręgowym prowadzi się wykazy "Ko" i "Kp" [st].

1. Do wykazu "Ko" wpisuje się pisma i czynności sądowe w sprawach karnych, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczące:

 • udzielenia pomocy sądowej;
 • wznowienia postępowania;
 • przywrócenia praw i skrócenia wykonania środka karnego;
 • zatarcia skazania;
 • podjęcia warunkowo umorzonego postępowania;
 • zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej;
 • odroczenia i odwołania odroczenia wykonania kary;
 • unieważnienia orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
 • prośby o ułaskawienie;
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie;
 • odtworzenia akt sprawy;
 • wniosków o przyjęcie do depozytu sądowego (art. 231 § 1 k.p.k.);
 • rozłożenia na raty grzywny;
 • zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono;
 • przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi;
 • wyłączenia sędziego.

2. Do wykazu "Ko" wpisuje się także wnioski złożone na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).

3. Wpisując do wykazu sprawy wymienione w ust. 2 pkt 1, 7, 9 i 11 oraz w ust. 3, umieszcza się na marginesie, obok numeru porządkowego dokonanego wpisu odpowiednie oznaczenia skrótowe: "ps" - pomoc sądowa,    "odr" - odroczenie wykonania kary, "uł" - ułaskawienie, "akta" - odtworzenie akt, "Cu" - wniosek dotyczący cudzoziemców. 


1. Do wykazu "Kp" wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:

 • zastosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia (art. 250 k.p.k. i art. 263 k.p.k.);
 •  zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów (art. 287 § 2 k.p.k. i art. 290 k.p.k.);
 • rozpoznawania zażaleń na zatrzymanie osoby (art. 246 k.p.k.);
 • rozpoznawania zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego, gdy prokurator nadrzędny nie przychylił się do zażalenia (art. 306 § 1 i 2 k.p.k.);
 • rozpoznawania wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 k.p.k.);
 • rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych (art. 252 § 2 k.p.k.) oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego (art. 293 § 2 k.p.k.);
 • rozpoznawania zażalenia oskarżonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka (art. 184 § 5 k.p.k.);
 • zarządzenia - na wniosek prokuratora - kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych (art. 237 § 1 k.p.k.) oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie, wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki (art. 237 § 2 k.p.k.), a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalenia tych rozmów (art. 240 k.p.k.);
 • rozpoznawania wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 1 k.p.k.);
 • rozpoznawania wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa (art. 323 § 3 k.p.k.);
 • przesłuchania - na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie - świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie - (art. 316 § 3 k.p.k.);
 • rozpoznania wniosku prokuratora złożonego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997r o świadku koronnym;
 • zarejestrowania postanowienia prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca o świadku koronnym;
 • rozpoznawania wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k., art. 88 § 1 k.p.k.).


2. Wpisując do wykazu "Kp" wnioski wymienione w ust. 1 pkt 1, zamieszcza się na marginesie, obok numeru porządkowego dokonanego wpisu oznaczenie skrótowe "Ar".


III.

1. W sądzie okręgowym prowadzi się wykaz "Kop" [st] do którego wpisuje się:

 • wnioski Ministra Sprawiedliwości o przejęcie albo przekazanie ścigania karnego osób, o których mowa w art. 590 § 1 k.p.k. i art. 592 k.p.k.;
 • wnioski kierowane za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości o wydanie przez państwo obce osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne, o wydanie osoby w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, o przewóz osoby skazanej lub ściganej przez terytorium państwa obcego oraz o wydanie z terytorium państwa obcego dowodów rzeczowych (art. 593 k.p.k.);
 • przekazane przez prokuratora wnioski państw obcych o wydanie osoby ściganej dla przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego (art. 602 k.p.k. i art. 603 § 1 k.p.k.);
 • wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 1 k.p.k. i art. 609 § 1 k.p.k.);
 • wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 2 i 3 k.p.k.). IV.

W sądzie okręgowym jako odwoławczym prowadzi się wykazy:

"WKK" -  kasacji karnych dla spraw, w których wniesiona została kasacja.

Do wykazu "WKK" wpisuje się: sygnaturę akt sprawy karnej, datę wniesienia kasacji i oznaczenie wnoszącego, daty i treść ewentualnych zarządzeń wydanych w postępowaniu kasacyjnym i inne informacje, aż do momentu przekazania akt sprawy z kasacją do Sądu Najwyższego oraz zwrotu akt z tego Sądu.

 „S” - dla ewidencji skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki


V.

W sekcji penitencjarnej Sądu Okręgowego w Łomży prowadzi się wykazy "Kow" i "Pen" [st].


VI.

1. Do wykazu "Kow" wpisuje się w szczególności sprawy dotyczące:

 • udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.);
 • odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 k.k.w.);
 • odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 k.k.w.);
 • obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 k.k.w.;
 • zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 k.k.w.);
 • wniosków skazanych składanych na podstawie art. 167 k.k.w.

VII.

1. W Sądzie Okręgowym prowadzi się wykaz "Wp" dotyczący wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar aresztu [st].

VIII.

W Sądzie Okręgowym jako sądzie pierwszej instancji prowadzony jest wykaz "Ar".

IX.

1. W wykazie "Ar" ewidencjonuje się nazwiska osób tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji danego sądu w sprawach pierwszoinstancyjnych rozpoznawanych przez ten sąd.

X.

1. W wydziale karnym prowadzi się kontrolkę "Wab" dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłym w celu wydania opinii.

XI.

1. W kontrolce "Du" wpisuje się nazwiska i imiona skazanych, co do których sąd zarządził zebranie wiadomości o ich zachowaniu się w okresie próby, odroczenia lub przerwy kary albo w okresie zawieszenia postępowania wykonawczego [st].


XII.

1. W kontrolce "Pp" wpisuje się nazwiska i imiona osób, co do których wpłynęły wnioski o udzielenie pomocy postpenitencjarnej lub wszczęto postępowanie z urzędu [st].


XIII.

W skorowidzu alfabetycznym wpisuje się nazwisko i imię oskarżonego oraz oznaczenie i numer księgi, w której wpisana została dotycząca go sprawa. Jeżeli w jednej sprawie jest kilku oskarżonych, należy nazwisko i imię każdego z nich wpisać osobno.

XIV.

1. Sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania karnego w stosunkach międzynarodowych rejestruje się w wykazie "OZ" [st], niezależnie od rejestracji w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych w wydziałach karnych.

2. Do wykazu "OZ" wpisuje się w szczególności:

 • sprawy, w których stroną lub uczestnikiem jest cudzoziemiec lub osoba przebywająca albo mająca siedzibę za granicą;
 • wnioski sądów lub innych organów państw obcych o udzielenie pomocy prawnej;
 • wnioski sądów polskich o udzielenie pomocy prawnej za granicą;
 • pisma przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce.

Z obszarów właściwości Sądu Rejonowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 17:24
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 17:25:54
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-02-27 09:05:29

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności