Sąd Okręgowy w Łomży

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

ZARZĄDZENIE NR 96 / 2019
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Terenowej
do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
 

Na podstawie art. 40 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676) zarządza się co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, zwaną dalej „Radą”.

§ 2. Rada obejmuje swoim działaniem obszar właściwości Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

§ 3. Przewodniczącym Rady jest Pan Jacek Sowul, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od 20 sierpnia 2019 r.
1
 
WOJEWODA PODLASKI
/-/
Bohdan Paszkowski
 

1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, zmienionym zarządzeniem nr 81/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym została powołana do życia Zarządzeniem 115/2015 Wojewody Podlaskiego z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania  Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym i Zarządzeniem nr 81/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Zasady i tryb powoływania rad oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 723 ze zm.).

Cele, zadania i kompetencje Rady:

  1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
  2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
  3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
  4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
  5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
  6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
  7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Informacje o działalności Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym można uzyskać na stronie:

Link do strony Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2015-11-27 07:48
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2015-11-27 07:57:44
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-19 13:55:58

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności