Sąd Okręgowy w Łomży

Kurator okręgowy

Edyta Nowicka-Popielarczyk

te telefon: 86 216 62 81 wew.211
mail adres email: kurator@lomza.so.gov.pl 
home pokój: 4 budynek C


Na mocy art.37 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o kuratorach sądowych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.) kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:

 1. Wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 2. Koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 3. Reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 4. Nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 5. Kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 6. Udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 7. Przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 8. Opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 9. Występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 10. Nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 11. Organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 12. Nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 13. Określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 14. Rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-15 11:52
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-15 11:52:37
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-02-27 08:55:17

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności