Sąd Okręgowy w Łomży

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży - Joanna Truszkowska


tel telefon: 86 215 42 70
home pokój: 11 budynek C
mail adres email: dyrektor@lomza.so.gov.pl


Kompetencje Dyrektora Sądu:

Zgodnie z art. 21 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) wykonuje zadania dyrektora Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie.

 1. Kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu.
 2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
 3. W Sądzie Okręgowym w Łomży jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, kuratora okręgowego, kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, asystentów sędziów i aplikantów aplikacji sędziowskiej. W Sądzie Rejonowym w Grajewie, Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, Sądzie Rejonowym w Zambrowie jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów i aplikantów aplikacji sędziowskiej.
 4. W porozumieniu z prezesem Sądu Okręgowego w Łomży określa rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, z wyłączeniem sędziów, kuratora okręgowego, kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, asystentów sędziów i aplikantów aplikacji sędziowskiej. W porozumieniu z prezesem Sądu Rejonowego w Grajewie, prezesem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, prezesem Sądu Rejonowego w Zambrowie określa rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów i aplikantów aplikacji sędziowskiej.
 5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
 6. Dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.
 7. Do zadań i kompetencji dyrektora w Sądzie Okręgowym w Łomży i sądach rejonowych z obszaru właściwości, w których nie ma dyrektora sądu należy między innymi:

  1. przygotowywanie, przy współpracy z dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, projektu planu finansowego, stanowiącego sumę pomocniczych projektów planów finansowych Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie, oraz planu finansowego, stanowiącego sumę pomocniczych planów finansowych Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie, a następnie wykonywaniu budżetu sądu,
  2. przygotowywanie projektu planu w układzie zadaniowym, stanowiącego sumę pomocniczych projektów planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie, oraz planu wydatków w układzie zadaniowym, stanowiącego sumę pomocniczych planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie. a następnie wykonywanie budżetu sądu w układzie zadaniowym,
  3. opracowywanie, w porozumieniu z dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, harmonogramu realizacji budżetu sądu,
  4. dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,
  5. sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  6. zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  7. organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planu finansowego oraz planu wydatków w układzie zadaniowym w sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
  8. uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym sądu,
  9. podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu,
  10. prowadzenie działalności inwestycyjnej Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie,
  11. w przypadku przekazania przez dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, zgodnie z art. 179 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonywania zadań inwestycyjnych dla Sądu Rejonowego w Łomży prowadzenie tej działalności,
  12. zapewnienie audytorowi wewnętrznemu organizacyjnej odrębności oraz warunków do wykonywania zadań,
  13. nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą,
  14. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych sądu oraz organizowanie w porozumieniu z prezesem sądu współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu,
  15. zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  16. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym prezesowi sądu, w tym ogłaszanie ewakuacji sądu,
  17. zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych,
  18. wykonywanie czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej,
  19. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania przedmiotów złożonych do sądu lub zatrzymanych w związku z postępowaniem, uwzględniając ich rodzaj i wartość materialną,
  20. zlecanie przeprowadzenia kontroli stanu magazynowego przechowywanych przedmiotów,
  21. dokonywanie analizy informacji o potrzebach sądu, zawartych w przedstawionej przez prezesa sądu ocenie potrzeb sądu, i na podstawie planu finansowego sądu ocenianie możliwości zaspokojenia zgłaszanych potrzeb, a następnie przedstawianie prezesowi harmonogramu ich realizacji,
  22. współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizacja szkoleń podległych pracowników,
  23. wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz regulaminu postępowania określającego zasady w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro i regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro.
  24. wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach szczególnych.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:42
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:43:06
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-01-31 09:04:59

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności