Sąd Okręgowy w Łomży

I Wydział Cywilny

Do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych i w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSO Tomasz Makaruk

tel telefon: 86 215 42 32
home pokój: 27


KIEROWNIK SEKRETARIATU: Joanna Edyta Jastrzębska

tel telefon: 86 215 42 33
mail adres email: wcywilny@lomza.so.gov.pl
home pokój: 27
s godziny urzędowania

I. W wydziale cywilnym sądu okręgowego prowadzi się repertoria:

 • "C" - dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;

 • "Ns" - dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
 • "Nc" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • "Co" - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, odtworzenie akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lubstwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia oraz ze skargi o wznowienie postępowania;
 • "Ca" - dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • "Cz" - dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.

II.

 1. W sprawach z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego dla rejestracji tych spraw prowadzi się repertorium "CG-G"  

 2. W przypadku gdy wpływ spraw, o których mowa w ust. 1, jest niewielki, dopuszcza się możliwość rejestrowania ich w repertorium "C", z obowiązkiem zamieszczenia - przy dokonywaniu wpisu - czerwonym kolorem na marginesie, obok numeru porządkowego sprawy z zakresu prawa geologicznego i górniczego, oznaczenia dodatkowego "CG-G".

III. W wydziale cywilnym sądu drugiej instancji prowadzi się wykazy:

 1. "WSC" -  cywilnych skarg kasacyjnych dla spraw, w których wniesiona została skarga kasacyjna oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 2. „S” - dla skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

IV.
Do skorowidza alfabetyczno-numerowego wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię powoda i pozwanego. W sprawach spadkowych wpisuje się tylko osobę spadkodawcy, w sprawach o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu - osobę zaginioną (zmarłą), w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz w takich sprawach nieprocesowych, w których sąd działa z urzędu - osobę, której postępowanie dotyczy, zaś w innych sprawach nieprocesowych - osobę wnioskodawcy i uczestników postępowania.

V.

 1. Sprawy, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, rejestruje się w kontrolce "Wab" po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie.

VI.

 1. Sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach międzynarodowych rejestruje się w wykazie "OZ", niezależnie od rejestracji w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych w wydziałach cywilnych.

 2. Do wykazu "OZ" wpisuje się w szczególności:
 • sprawy, w których stroną lub uczestnikiem jest cudzoziemiec lub osoba przebywająca albo mająca siedzibę za granicą;

 • wnioski sądów lub innych organów państw obcych o udzielenie pomocy prawnej;
 • wnioski sądów polskich o udzielenie pomocy prawnej za granicą;
 • pisma przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce.

W wydziale cywilnym Sądu Okręgowego prowadzi się wykaz Ns-Rej.Pr - dla spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism.

Z obszarów właściwości Sądu Rejonowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 17:20
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 17:22:58
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-01-04 10:01:44

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności