Sąd Okręgowy w Łomży

Prezes Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego Wiesława Kozikowska


tel telefon: 86 215 42 53
home pokój: 21 

Sekretariat Prezesa

tel telefon: 86 215 42 53
home pokój: 21 
mail adres email: sekretariat@lomza.so.gov.pl

mail adres email: sokregowy@lomza.so.gov.pl

Kompetencje Prezesa Sądu:

Prezes Sądu Okręgowego:

 1. Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących
  do kompetencji dyrektora sądu.
 2. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art.8 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu, kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.
 4. Powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 5. Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 6. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.
 7. Wykonując czynności w zakresie działalności administracyjnej w szczególności:
  1. podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich
  2. i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów
  3. i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
  4. nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
  5. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;
  6. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;
  7. prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
  8. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  9. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
  10. ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników rozprawach;
  11. współpracuje z radą ławniczą;
  12. udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  13. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  14. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  15. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  16. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
  17. sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
  18. podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;
  19. prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;
  20. udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;
  21. organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji;
  22. powołuje koordynatora do spraw mediacji;
  23. ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę;
  24. prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości sądu okręgowego.
 8. Po zasięgnięciu opinii kolegium sądu okręgowego, najpóźniej do końca listopada każdego roku, ustala w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym podział czynności, który obejmuje:
  1. decyzje w przedmiocie przydziału sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu oraz zakresu ich obowiązków;
  2. określenie zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym, chyba że zasady te określają przepisy odrębne;
  3. określenie zasad zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych  przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów i asesorów sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.
 9. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu okręgowego oraz sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
 10. Jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem art. 177 §4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i wykonuje w stosunku do dyrektora sądu  czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.
 11. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:35
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:37:34
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2024-05-21 07:48:27

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności