Sąd Rejonowy w Łomży

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Piotr Rykaczewski

tel telefon: 86 278 10 00


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Beata Gębarska

tel telefon: 86 278 10 00
m email:   kolno@lomza.sr.gov.pl


home lokalizacja: ul. Woj. Polskiego 32, 18-500 Kolno

W Zamiejscowym Wydziale Karnym w Kolnie prowadzi się repertoria [st]:

  • „K” dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, wniosków prokuratora  o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k., dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosków w trybie art. 145 k.k.s. dotyczących przestępstw skarbowych oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628);

a ponadto: wykazy „Ko”, „Kp”, „Med”, „Kop”, „Wo”, „Wp”, „Wpkz”, „Śr.zab.”, „NF”, „D”, „Wu”,„Wzaw” i "Ar".

Do wykazu "Ko" wpisuje się pisma i czynności sądowe w sprawach karnych, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych.

Do wykazu "Kp" wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych.
W wydziale karnym prowadzi się wykaz „Med” [st], do którego wpisuje się sprawy, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art.339§4k.p.k. i art. 489§2k.p.k.).
Do wykazu "Kop" w sądzie rejonowym wpisuje się sprawy z zakresu postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

W zakresie spraw o wykroczenia, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertorium "W" dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe.

Niezależnie od wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych w wydziale prowadzi się:

  • kontrolkę „Wab”,
  • kontrolkę zatrzymanych praw jazdy,
  • kontrolkę nałożonych kar porządkowych.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie §363, §380, §382, §384, §385, §396, §408, §409, §417, §418, §419  §430 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. poz. 138).

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Hanna Rogowska dnia: 2005-06-09 07:35
Upublicznienie: dnia: 2005-06-09 07:36:30
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2023-01-02 09:23:58

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności