Sąd Rejonowy w Łomży

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Marta Małgorzata Sulkowska

tel telefon: 86 215 09 68
home pokój: 205


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Małgorzata Biedrzycka

tel telefon: 86 215 09 69
mail email: wpracy@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 206

W wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Rejonowego w Łomży, prowadzi się repertoria [st]:

„Np” - dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 93 ust. 6 i § 105 stosuje się odpowiednio;

„P” - dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, dla spraw podlegających rozpoznaniu  na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku  ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym;

„U” - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art. 4778 § 2 k.p.c.;

 „Po”, „Uo” lub „Po-Uo” - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych;

„Pz”, „Uz” lub „Pz-Uz” - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 242 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. z 2019r. poz.138 z późn. zm.)

Wytwarzający informację: Hanna Rogowska dnia: 2004-03-29 18:05
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:06:26
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2020-06-30 15:06:57

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności