Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Sylwia Owłasiuk
tel telefon: 86 215 09 35
home pokój: 105

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU – SSR Joanna Modzelewska
tel telefon: 86 215 09 93
home pokój: 125

KIEROWNIK SEKRETARIATU – Krystyna Babiel

tel telefon: 86 215 09 36
mail email: wkarny@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 106

W wydziale karnym Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi się repertoria [st]:

  • „K” dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, wniosków prokuratora  o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k., dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosków w trybie art. 145 k.k.s. dotyczących przestępstw skarbowych oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628);

a ponadto: wykazy „Ko”, „Kp”, „Med”, „Kop”, „Wo”, „Wp”, „Wpkz”, „Śr.zab.”, „NF”, „D”, „Wu”, „Wzaw” i  „Ar”.


Do wykazu "Ko" wpisuje się pisma i czynności sądowe w sprawach karnych, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych. Do wykazu "Kp" wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych. W wydziale karnym prowadzi się wykaz „Med” [st], do którego wpisuje się sprawy, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art.339§4k.p.k. i art. 489§2k.p.k.). Do wykazu "Kop" w sądzie rejonowym wpisuje się sprawy z zakresu postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

W zakresie spraw o wykroczenia, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertorium "W" dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe.

Niezależnie od wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych w wydziale prowadzi się:

  • kontrolkę „Wab”,
  • kontrolkę zatrzymanych praw jazdy,
  • kontrolkę nałożonych kar porządkowych.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie §363, §380, §382, §384, §385, §396, §408, §409, §417, §418, §419  §430 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019r.,w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. poz. 138).

Wytwarzający informację: Hanna Rogowska dnia: 2004-03-29 18:03
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:04:10
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2023-07-24 08:34:03

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności