Sąd Rejonowy w Łomży

V Wydział Gospodarczy

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Ewa Agnieszka Kłapeć - Kalinowska

tel telefon: 86 215 09 64
homr pokój:   201


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Izabela Twarowska

tel telefon: 86 215 09 65
mail email:   wgospodarczy@lomza.sr.gov.pl
homr pokój:   202

W Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi się następujące repertoria:

- „GNc” - dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;

- „GC” - dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie wszczętych na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;

- „GNs” - dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;

- „GCo” - dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, nadanie klauzuli wykonalności oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym, a także wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację;

-„Gz” - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji.

Ponadto prowadzi się wykaz „GCps” dla spraw cywilnej pomocy sądowej w sprawach gospodarczych.

  Ponadto  prowadzi się:

- Repertorium „GU” - dla spraw o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p. u., dla spraw o otwarcie wtórnego postępowania upadłościowego oraz o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu ;

 - Repertorium „GUp” - dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości- dotyczy wniosku w sprawach wniesionych przed 31.12.2015 roku.

- Repertorium „GUo” - dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów k.p.c., w tym powództwa o wyłączenie z masy upadłości;

- Wykaz „GUu” - dla spraw o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenia zobowiązań upadłego w postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

- Kontrolkę „GUz” - dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd upadłościowy;

- Kontrolkę „GUk” - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym.

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych  i sądów rejonowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2185)  od 01 stycznia 2016 r. sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców mających siedziby na  obszarze Sądu Rejonowego w Łomży oraz konsumentów (upadłość konsumencka) mających miejsce zamieszkania na obszarze Sądu Rejonowego w Łomży, a także w przedmiocie postępowań restrukturyzacyjnych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.

 

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 156 i 209 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. z 2019r. poz.138 z późn. zm.).

Wytwarzający informację: Hanna Rogowska dnia: 2004-03-29 18:06
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:07:44
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2020-05-22 11:35:55

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności