Sąd Rejonowy w Łomży

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – Starszy Referendarz Sądowy Mariusz Rafał Walewski

tel telefon: 86 215 09 08
home pokój:   6


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Barbara Nowocińska

tel telefon: 86 215 09 07
home email:   wksiag@lomza.sr.gov.pl
home pokój:   8

W wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi się w systemie informatycznym następujące urządzenia ewidencyjne [st]:

1. repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw"), które obejmuje:

 • numer księgi wieczystej;
 • chwilę zapisania księgi;
 • chwilę zamknięcia księgi wieczystej;
 • datę przejęcia księgi wieczystej z innego sądu;
 • datę przekazania księgi wieczystej do innego sądu;
 • poprzedni numer księgi wieczystej.

2. dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw"), który obejmuje:

 • numer kolejny dziennika i numery żądań;
 • przedmiot wniosku (numery ksiąg wieczystych, których dotyczy wniosek, rodzaje żądań);
 • dane wnioskodawców i uczestników postępowania (imię i nazwisko lub nazwa i siedziba, adres do korespondencji);
 • imię i nazwisko notariusza, siedzibę kancelarii notarialnej oraz numer repertorium, w przypadku, gdy wniosek zamieszczony jest w akcie notarialnym;
 • liczbę załączonych dokumentów;
 • chwilę wpływu wniosku;
 • informacje o rodzaju czynności i terminach ich podejmowania w toku sprawy: przed sądem pierwszej instancji - w tym rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarzy sądowych; w postępowaniu międzyinstancyjnym i po zwrocie akt przez sąd odwoławczy - w szczególności wskazanie daty wniesienia środka odwoławczego, daty wysłania akt do sądu odwoławczego i ich zwrotu, adnotację o wyniku rozpoznania środka odwoławczego oraz rozpoznaniu skargi kasacyjnej (data, wynik i sygnatura akt);
 • inne istotne informacje dotyczące biegu sprawy.

3. dziennik odpisów ("Dz. Odp"), do którego wpisuje się:

 • wnioski o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej lub w zbiorze dokumentów;
 • wnioski o wydanie zaświadczeń z ksiąg zamkniętych, które nie podlegały migracji oraz ksiąg dawnych;
 • wnioski o wydanie wypisów aktów notarialnych.

4. dziennik korespondencji ogólnej ("Dz. Ko").

Ponadto prowadzi się repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd") dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd") oraz repertorium archiwum ("Rep. Ar").

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 262, 264,266 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. z 2019r. poz.138 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Hanna Rogowska dnia: 2004-03-29 18:08
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:09:10
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2023-10-23 12:26:45

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności