Sąd Rejonowy w Zambrowie

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Prowadzi księgi wieczyste oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

Przewodniczący Wydziału: Magdalena Krajczyńska

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07
c adres e-mail:
kw@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 213


Kierownik Sekretariatu: Hanna Dziemieszkiewicz

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07 wew. 4
c adres e-mail: kw@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 2A

 

 

W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zambrowie prowadzi się w systemie informatycznym następujące urządzenia ewidencyjne:

1. repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw"), które obejmuje:

 • numer księgi wieczystej;
 • chwilę zapisania księgi;
 • chwilę zamknięcia księgi wieczystej;
 • datę przejęcia księgi wieczystej z innego sądu;
 • datę przekazania księgi wieczystej do innego sądu;
 • poprzedni numer księgi wieczystej.

2. dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw"), który obejmuje:

 • numer kolejny dziennika i numery żądań;
 • przedmiot wniosku (numery ksiąg wieczystych, których dotyczy wniosek, rodzaje żądań);
 • dane wnioskodawców i uczestników postępowania (imię i nazwisko lub nazwa i siedziba, adres do korespondencji);
 • imię i nazwisko notariusza, siedzibę kancelarii notarialnej oraz numer repertorium, w przypadku, gdy wniosek zamieszczony jest w akcie notarialnym;
 • liczbę załączonych dokumentów;
 • chwilę wpływu wniosku;
 • informacje o rodzaju czynności i terminach ich podejmowania w toku sprawy: przed sądem pierwszej instancji - w tym rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarzy sądowych; w postępowaniu międzyinstancyjnym i po zwrocie akt przez sąd odwoławczy - w szczególności wskazanie daty wniesienia środka odwoławczego, daty wysłania akt do sądu odwoławczego i ich zwrotu, adnotację o wyniku rozpoznania środka odwoławczego oraz rozpoznaniu skargi kasacyjnej (data, wynik i sygnatura akt);
 • inne istotne informacje dotyczące biegu sprawy.

3. dziennik odpisów ("Dz. Odp"), do którego wpisuje się:

 • wnioski o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej lub w zbiorze dokumentów;
 • wnioski o wydanie zaświadczeń z ksiąg zamkniętych, które nie podlegały migracji oraz ksiąg dawnych;
 • wnioski o wydanie wypisów aktów notarialnych.

4. dziennik korespondencji ogólnej ("Dz. Ko").

Ponadto prowadzi się repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd") dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd") oraz repertorium archiwum ("Rep. Ar").

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2004-03-29 19:10
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 19:11:24
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2024-01-05 12:37:33

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności