Sąd Rejonowy w Zambrowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Krzysztof Rzodkiewicz

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07
s pokój: 212


Kierownik Sekretariatu: Agata Kosakowska

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07 wew. 3
c adres e-mail: wrodzinny@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 211

 

W Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zambrowie prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

           1) w sprawach nieletnich:

a) repertorium „Nkd” dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji,

b) wykaz „Nw” dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonaniu,

c) wykaz „Med-n” dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji (art. 3a § 1 u.p.n.),

d) wykaz „Nsch” dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich, pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd,

e) kontrolkę „Zr” dla ewidencjonowania czynności związanych z nałożeniem przez sąd zobowiązań w stosunku do rodziców lub opiekuna nieletniego (art. 7 i 8 u.p.n.),

f) kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów lub asesorów sądowych w sprawach nieletnich;

         2) dla spraw opiekuńczych małoletnich:

a) repertorium „Nsm” dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez wydział rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,

b) wykaz „Opm” dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej,

c) kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów lub asesorów sądowych w sprawach opiekuńczych małoletnich;

          3) dla spraw nieletnich i opiekuńczych małoletnich – wykaz „Nmo” dla wszystkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez wydział rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich;

          4) dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

a) repertorium „RNs” dla spraw podlegających rozpoznaniu przez wydział rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

b) wykaz „Op” dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,

c) wykaz „Alk” dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu;

         5) dla spraw rodzinnych procesowych i innych rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

a) repertorium „RNc” dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 105 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

b) repertorium „RC” dla wszczętych przed wydziałem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

c) repertorium „RCo” dla innych spraw rozpoznawanych przez wydziały rodzinne, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń, w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE;

           6) dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez wydział rodzinny:

a) wykaz „RCps” dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń,

b) wykaz „WSC” dla spraw, w których wniesiona została skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 § 2 k.p.c.),

c) wykaz „Med” dla ewidencji protokołów z przebiegu mediacji w sprawach rodzinnych,

d) kontrolkę „Wab” dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłemu w celu wydania opinii lub do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia,

e) kontrolkę spraw zawieszonych,

 

             7) repertorium „ RCz” – dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez wydział rodzinny.

 

 

Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 19:06
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 19:07:53
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-11-29 11:42:24

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności