Sąd Rejonowy w Zambrowie

II Wydział Karny

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, w tym sprawy o wykroczenia.

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Anna Iwanowska

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07 
s pokój: 104


Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Skrodzka

c telefon: 86 271 20 66,  86 271 31 07 wew. 2
c adres e-mail: wkarny@zambrow.sr.gov.pl
s pokój: 111

W Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Zambrowie prowadzi się repertoria :

  • „K” dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, wniosków prokuratora  o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k., dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosków w trybie art. 145 k.k.s. dotyczących przestępstw skarbowych oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 rpoz. 628);

a ponadto: wykazy „Ko”, „Kp”, „Med”, „Kop”, „Wo”, „Wp”, „Wpkz”, „Śr.zab.”, „NF”, „D”, „Wu”, „Wzaw” i  „Ar”.


Do wykazu "Ko" wpisuje się pisma i czynności sądowe w sprawach karnych, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych. Do wykazu "Kp" wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych. W wydziale karnym prowadzi się wykaz „Med” [st], do którego wpisuje się sprawy, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art.339§4k.p.k. i art. 489§2k.p.k.). Do wykazu "Kop" w sądzie rejonowym wpisuje się sprawy z zakresu postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

W zakresie spraw o wykroczenia, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertorium "W" dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe.

Niezależnie od wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych w wydziale prowadzi się:

  • kontrolkę „Wab”,
  • kontrolkę zatrzymanych praw jazdy,
  • kontrolkę nałożonych kar porządkowych.
Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 19:04
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 19:06:25
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-11-29 11:41:29

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności