Sąd Rejonowy w Zambrowie

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Zambrowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,

 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do sądu,

 • treści będące w posiadaniu sądu, które nie zostały przez sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez sąd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której sąd nie jest uprawniony.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Upublicznienie: 2020-09-23

 • Ostatnia edycja: 2023-03-27


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został powołany Koordynator do spraw dostępności we wszystkich sądach apelacji białostockiej:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie

 • adres: Sąd Rejonowy w Zambrowie , ul. Aleja Wojska Polskiego 56 , 18-300 Zambrów

 • e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl

 • telefon: 86 271-20-66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Zambrowie mieści się przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 56.

Dostępność wejścia do budynku

Przy drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózkiem do środka budynku. Nie ma barier architektonicznych przy wejściu do budynku.  Wszystkie osoby wchodzące na tern sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez pracowników sprawujących ochronę fizyczną obiektu. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. przez którą mogą przejeżdżać osoby z niepełnosprawnością na wózkach, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych.Dostępność korytarzy, schodów i sal rozpraw

W budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami. Zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura nie utrudnia nieskrępowanego dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach.

Budynek sądu składa się z dwóch budynków połączonych łącznikami na parterze budynku i I piętrze budynku. Przy łączniku na parterze budynku nr 1 zamontowana jest platforma przyschodowa obsługiwana przez pracowników ochrony. Budynek Nr 2 wyposażony jest w windę, którą można dostać się na sale rozpraw, sekretariatów I Wydziały Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

W całym budynku Sądu umieszczono numery kondygnacji.

Nie ma zapisów w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na parterze budynku nr 1 znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Jest ona wyposażona w dźwiękowy system przywołujący.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynkach sądu tylko przy wsparciu wyznaczonych zespołów przewodników (pracowników sądu). Pomimo, że obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy sądu, to wsparcie osobom z niepełnosprawnością jesteśmy w stanie zapewnić po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanej wizycie w sądzie.

Na parterze budynku Nr 1 znajduje się:.

 • Biuro Podawcze, Kasa, Czytelnia Akt, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8.00. do 15.00

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie znajdują się 3 sale rozpraw :

 • Sala nr I znajdują się na parterze budynku nr 2,

 • Sala nr II znajduje się na I piętrze budynku nr 2,

 • Sala nr III znajduje się na II piętrze budynku nr 2.

 

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik.

Treść wokandy wyświetlana jest na monitorze umieszczonym przed salą rozpraw. Informacja zbiorcza o posiedzeniach odbywających się w danym dniu z podziałem na poszczególne sale rozpraw wyświetlana jest na monitorze głównym znajdującym się  po lewej stronie na ścianie przy punkcie kontrolnym ochrony budynku.

Sąd Rejonowy w Zambrowie w sytuacji wezwania na rozprawę osoby ze szczególnymi potrzebami zapewni pomoc po odpowiednio wcześniejszym zawiadomieniu. Taka informacja pozwoli ewentualnie przygotować salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane lub zapewnić stosowną opiekę w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej po terenie budynku sądu.

Dostępność parkingu

Sąd Rejonowy w Zambrowie dysponuje 4 miejscami postojowymi z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Dwa miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przy wjeździe po lewej stronie, dwa pozostałe znajdują się na parkingu zaraz za bramą wjazdową na parking.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Sąd Rejonowy w Zambrowie posiada mobilną pętlę indukcyjną, która znajduje się w Biurze Podawczym, pokój nr 12A. W przypadku osób głuchych lub słabosłyszących, istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, jeden z urzędników Sądu posiada stosowne uprawnienia. Usługę taką należałoby zgłosić mailowo do Biura Podawczego na adres administracja@zambrow.sr.gov.pl z wyprzedzeniem.

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Zambrowie w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów,

 2. wysyłając e-maila na adres: administracja@zambrow.sr.gov.pl 

 3. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania od od 7.30 do 15.30.Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,

 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,

 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,

 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,

 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-09-30 13:30
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-30 13:32:01
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-03-28 10:39:22

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności