Sąd Rejonowy w Zambrowie

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Data upublicznienia i ostatniej edycji
Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Upublicznienie: 2020-09-23
Ostatnia edycja: 2021-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Katarzyna Kieżel
  adres poczty elektronicznej dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl , telefon: 85 749 03 15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o którą chodzi, sposób kontaktu z tą osobą i wskazanie alternatywnej metody dostępu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Sąd powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, sąd niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ale nie dłużej niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, sąd może wskazać alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy sąd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę składa się do tego sądu.

Skargi odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można żłożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elelktroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
Adres: 18-400 Łomża, ul. Dworna 16
e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl
telefon: 86 215 42 70

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Sąd Rejonowy w Zambrowie mieści się przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 56.

Na placu parkingowym Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 56 wyznaczone są dwa miejsca uprawniające do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Przy drzwiach wejściowych do Sądu znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózkiem do środka budynku. Nie ma barier architektonicznych przy wejściu do budynku.  Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 2 pracowników ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. Po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (biuro podawcze, kasa, sekretariaty wydziałów, sale rozpraw) łącznikami, korytarzami i schodami wewnętrznymi. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jest ona wyposażona w dźwiękowy system przywołujący. Na parterze budynku niedaleko wejścia znajduje się czytelnia akt oraz biuro podawcze i kasa. Budynek Sądu składa się z dwóch skrzydeł (Nr 1 i Nr 2 ) połączonych łącznikami. Sale rozpraw znajdują się w skrzydle Nr 2, tj. na parterze budynku sala I, na I piętrze sala II i na II piętrze sala III. Przy wejściu do skrzydła Nr 2 budynku Sądu znajdują się schody, przy których zamontowana jest platforma przyschodowa obsługiwana przez pracowników ochrony. Budynek Nr 2 wyposażony jest w windę, którą można dostać się na sale rozpraw. W Sądzie Rejonowym w Zambrowie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajlle’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynku Sądu przy wsparciu przewodników (pracowników ochrony i pracowników Sądu).

Sąd Rejonowy w Zambrowie informuje ponadto osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę mogą skontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Podawczym i przekazać informację, że jest osobą ze szczególnymi potrzebami. Informacja taka pozwoli zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się po terenie budynku. 

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Zambrowie w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów,
 2. wysyłając e-maila na adres: administracja@zambrow.sr.gov.pl 
 3. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Usługa nie jest dostępna.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-09-30 13:30
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-30 13:32:01
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 14:07:26

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności