Sąd Rejonowy w Zambrowie

Orzecznictwo

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zambrowie uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.
 
 
 
ZARZĄDZENIE NrA-0000-34/2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 08 listopada 2013 r. 
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Zambrowie
 
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Zambrowie Internetowy Portal Orzeczeń Sądu
Rejonowego w Zambrowie - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 02.01.2014r.
 
Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Zambrowie z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
1)    spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
 
2)     postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
 
3)     ochrony dóbr osobistych;
 
4)     ubezwłasnowolnienia;
 
5)     postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
 
6)     sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
 
7)     postępowania w sprawach nieletnich;
 
8)     postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - zwanej dalej „Kodeksem karnym";
 
9)     przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 - 160, 162 Kodeksu karnego;
 
10) przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
 
11) przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 
12)  przestępstw   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 
13)  przestępstw  przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;
 
14) spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
 
15)  przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
 
16) postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
 
17) lustracji;
 
18)  zastosowania prawa łaski;
 
19) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r„ poz. 124 ze zm.);
 
20)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
 
21) postępowania  uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
 
22)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
 
23) postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
 
24)   postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
 
25)  spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
 
26)  orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
 
Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust.2
 
2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.
 
Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Zambrowie nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
Proces publikacji składa się z następujących etapów:
1) importu orzeczeń z systemu SAWA/Sędzia 2;
 
2)  automatycznej anonimizacji;
 
3) weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;
 
4) uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;
 
5) zatwierdzania publikacji orzeczenia.
 
Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.zambrow.sr.gov.pl.
§2
 
Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sądu Rejonowego w Zambrowie wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
1)     sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
 
2)      wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
 
3)     przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
 
4)      niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: portal.orzeczen@zambrow.sr.gov.pl;
 
5)     prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.
 
§3
 
Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.
Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.
Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Zambrowie na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.
 
§4
 
Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Zambrowie dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.
 
§5
 
Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Zambrowie.
 
§6
 
1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:
 
1)       Piotr Wypych - sędzia
 
2)        Elżbieta Zaniewska - kierownik Oddziału Administracyjnego
 
3)        Dariusz Gawkowski - Informatyk
 
§7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Zambrowie.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2016-06-08 15:29
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-06-08 15:32:58
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-01 12:13:00

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności