Sąd Rejonowy w Zambrowie

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie

Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy, w godzinach od 10:00 do 12:00 w pokoju 36a w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie  ul. Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, telefon: 86 2712066, e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl .

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozdział 5a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

 1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Oddziału Administracyjnego .
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
 3. W protokole, o którym mowa wyżej zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
 4. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 7. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 8. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
 11. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
 13. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
 14. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
 15. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2014-06-06 12:34
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-06-06 12:59:44
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-09-29 14:15:14

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności