Sąd Rejonowy w Łomży

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W ZAKRESIE NIEZWIĄZANYM  ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem sprawiedliwości jest Sąd Rejonowy w Łomży, z siedzibą w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego lub Dyrektora Sądu Rejonowego - każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Sądu Rejonowego w Łomży jest możliwy pod numerem telefonu 86 215 09 29, e-mail: iod@lomza.sr.gov.pl IOD -Grażyna Śmiarowska
 3.  Cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, lub f RODO

Okres przechowywania danych

proces rekrutacyjny, proces zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie, pomoc socjalna i finansowa pracownikom,  świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur i rachunków, realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizacja praktyk i staży, realizacja szkoleń, prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
  o ustroju sądów powszechnych
 • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r.
  o pracownikach sądów i prokuratury
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.
  o praktykach absolwenckich
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych

Zgoda na przetwarzanie, w tym zgoda kandydata
do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy czy zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym systemem kancelaryjnym

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) 

 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (monitoring wizyjny)

- do 30 dni od dnia zapisu monitoringu wizyjnego

- zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym systemem kancelaryjnym

wykonywanie zadań Prezesa Sądu Rejonowego w ramach działalności administracyjnej

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
 • ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
 •  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym systemem kancelaryjnym

 

4. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych.W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy - i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku  w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

7. W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

8. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE ZWIĄZANYM  ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego
  w Łomży w ramach realizowanych zadań jak również Minister Sprawiedliwości.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Łomży.
 3. Dane teleadresowe Administratorów: Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1, 18-400 Łomża, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  Sądu Rejonowego w Łomży możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża, lub adresem e-mail:  iod@lomza.sr.gov.pl. IOD -Grażyna Śmiarowska
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego, na podstawie odpowiednich przepisów postępowania oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO

Okres przechowywania danych

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
 • ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

-przez okresy wymagane przez przepisy prawa

- ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie
  z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Rejonowym w Łomży, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Rejonowy w Łomży narusza obowiązujące przepisy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 1 i 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 6. Pani/ Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 

Załączniki

 1. Klauzula Informacyjna o Monitoringu (2018-06-21 08:11) - (pdf) - 0,4MB
 2. Regulamin Monitoringu Wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży (2018-06-21 08:06) - (pdf) - 1,4MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Ewa Kłapeć-Kalinowska dnia: 2018-05-28 12:38
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-05-28 12:40:27
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2019-11-22 10:51:14

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960