Sąd Rejonowy w Łomży

Opłaty sądowe

 

1. SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY

2. OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

3. OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH KARNYCH I WYKROCZENIOWYCH

 

 


 

SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W SĄDZIE REJONOWYM W ŁOMŻY:

– gotówką w kasie Sądu

– w formie bezgotówkowej

– e-znakami

  • w kasie Sądu
  • za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy lub podać nazwę wydziału, do którego składany jest wniosek.

Brak możliwości dokonania przez Sąd zwrotu opłaty sądowej na rachunek bankowy karty płatniczej przy użyciu której obywatel wniósł opłatę sądową.

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2019 r., poz. 785 ze zmianami.

Ustawa powyższa reguluje wysokość:

- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw;
- opłat ponoszonych w procesie;
- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym;
- opłat w postępowaniu zabezpieczającym;
- opłat w postępowaniu egzekucyjnym;
- opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym
- opłat kancelaryjnych (np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)
a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych.

OPŁATA STAŁA pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w jednakowej wysokości, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10.000 zł – art. 12 uksc.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu  lub wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 13 ust. 1 uksc) wynoszącej:

  1. do 500 zł – w kwocie 30 zł;
  2. ponad 500 zł do 1500 zł – w kwocie 100 zł;
  3. ponad 1500 zł do 4000 zł – w kwocie 200 zł;
  4. ponad 4000 zł do 7500 zł – w kwocie 400 zł;
  5. ponad 7500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł;
  6. ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł;
  7. ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1000 z.

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł (art. 13a uksc).

W sprawach o:

- usunięcie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
- pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
- zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 zł (art. 13 c uksc).

OPŁATA STOSUNKOWA pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 zł i wynosi ona 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł (art. 13 ust. 2 uksc).

W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami ustalania opłat (art. 13 uksc, art. 13 a uksc i art. 13 b uksc), jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 200 000 zł (art. 13 d uksc).

W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sposobu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 zł (art. 13 e uksc).

OPŁATA PODSTAWOWA pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata ta wynosi 30 zł i stanowi minimalna opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postepowaniu wieczystoksięgowym oraz postępowaniu rejestrowym (art. 14 uksc).

 W sprawie, w której powództwo oddalono na podstawie art. 1911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, powoda nie obciąża się kosztami sądowymi. Jeżeli jednak apelację oddalono na podstawie art. 3911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji obciąży powoda opłatą podstawową od pozwu i od apelacji. Jeżeli powód wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych, sąd drugiej instancji może mu je przyznać  (art.14a uksc).

OPŁATY KANCELARYJNE:

Od wniosku o wydanie na podstawie akt:

- poświadczonego odpisu;
-wypisu lub wyciągu;
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności;
- zaświadczenia
pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu (art. 77 uksc).


Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych (art. 77 ust. 1a uksc).

Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie (art. 77a uksc).


Opłatę kancelaryjną od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii (art. 78 uksc.

Pobieranie opłaty częściowej

Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu:

  1. spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym;
  2. w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 50537 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu.

Piątą część opłaty pobiera się od:

  1. interwencji ubocznej;
  2. zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
  3. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Minimalna wysokość opłaty częściowej nie może wynosić mniej niż 30 złotych. Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

Końcówkę opłat zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

 

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH:

Zwolnienie od kosztów sądowych następuje:

  1. z mocy ustawy:
   - zwolnienie podmiotowe (art. 94 uksc, art. 96 uksc i art. 97 uksc);
   - zwolnienie przedmiotowe (art. 95 uksc, art. 98 uksc, art. 98 a uksc, art. 99 uksc);
  2. z mocy postanowienia Sądu.

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części.

Strona zwolniona od kosztów w całości nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi w toku postępowania wydatków.

Częściowe zwolnienie od kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie. Zakres zwolnienia od kosztów sądowych Sąd oznacza w postanowieniu. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w wysokości nie objętej przyznanym zwolnieniem.

Zwolnienie od kosztów sądowych ma charakter tymczasowy, co oznacza, że koszty które obciążałyby stronę ponosi Skarb Państwa, jednakże w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji sąd orzeknie o nich na podstawie art. 113 uksc.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa się toczy lub ma być wytoczona. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, a sąd ten ma obowiązek przesłania wniosku sądowi właściwemu. W każdym wypadku (również, gdy wniosek złożony został do protokołu) do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych sporządzone według ustalonego wzoru (formularz urzędowy).

Wzór wyżej wskazanego oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2015.574 j.t.) i jest on nieodpłatnie udostępniany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Łomży.

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się:

- osoba fizyczna (art. 100 -102 uksc);
- osoba prawna (art. 103 uksc).
- organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 104 ust. 2 uksc).

 Jeżeli okaże się, iż okoliczności na podstawie, których stronie zostało przyznane zwolnienie od kosztów sądowych nie istniały lub przestały istnieć, Sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych (art. 110 uksc).

 W obu wyżej wskazanych wypadkach strona ma obowiązek uiścić wszystkie opłaty i zwrócić wydatki, przy czym Sąd może obciążyć ją tym obowiązkiem jedynie częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej sytuacji majątkowej.

Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności, Sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysokości do 1.000 zł. Osobę, która ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych świadomie podając nieprawdziwe okoliczności, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2.000 zł (art. 111 ust. 1 i 2 uksc).

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

  1. zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;
  2. zażalenia na postanowienie w przedmiocie skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
  3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
  4. zażalenia na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią;
  5. zażalenia na postanowienie w przedmiocie należności świadka.
  6. wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
  7. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
  8. wniosku o zabezpieczenie dowodu;
  9. od zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej;
  10. od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych;
  11. wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o:

  1. stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ;
  2. odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, str. 38), rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 4);
  3. odmowę uznania albo stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, o których mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona);
  4. odmowę uznania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych;
  5. uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem;
  6. wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego;

Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych wyżej.

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od skargi na czynności komornika.

Opłatę od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu pobiera się w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W PROCESIE:

I.  Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

 Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

  1. rozwiązanie przysposobienia;
  2. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
  3. unieważnienie uznania dziecka;
  4. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
  5. naruszenie posiadania;
  6. przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
  7. opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
  8. ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale.

Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.

II. Sprawy gospodarcze

Opłatę stałą w kwocie 5000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

  1. ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki;
  2. uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy;
  3. stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: każdej osoby, której wniosek dotyczy, pobiera się od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy. W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka pobiera się dodatkowo opłatę w kwocie 200 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 1500 złotych pobiera się od pozwu:

  1. w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;
  2. w sprawie o unieważnienie przetargu.

III.  Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

 

Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nie ma powyższe zastosowania do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

 I.  Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
  2. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
  3. zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
  4. zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 II.   Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. ustanowienie drogi koniecznej;
  2. rozgraniczenie nieruchomości;
  3. stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

 

Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
 2. ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
 3. rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

Opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

III.   Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

  1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
  3. praw osobistych i roszczeń;
  4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Opłatę stałą w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wpis, o którym mowa w art. 30 ust. 5a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471), oraz wniosku o wpis, o którym mowa w art. 33 ust. 3a tej ustawy.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. założenie księgi wieczystej;
  2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  3. odłączenie nieruchomości lub jej części;
  4. sprostowanie działu I-O;
  5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  6. dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

IV.  Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. stwierdzenie nabycia spadku;
  2. zabezpieczenie spadku;
  3. sporządzenie spisu inwentarza;
  4. odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jeżeli wnioski, o których mowa wyżej, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

  1. apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
  2. wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
  3. wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

V.  Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od:

  1. wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór.
  2. odwołanie zarządcy sukcesyjnego;
  3. przedłużenie okresu zarządu sukcesyjnego.

Jeżeli wnioski, o których mowa w pkt. 2 i 3 umieszczone są w jednym piśmie lub wraz z innym wnioskiem, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
  2. wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

VI.  Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia;
  2. wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  3. uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59).

Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie. Uiszczoną opłatę zalicza się na poczet opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, jeżeli zostało wniesione w terminie przewidzianym do tego w przepisach o zabezpieczeniu. W przypadku oddalenia wniosku termin ten wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia postanowienia, a jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia.

VII.  Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera sąd od wniosku o:

  1. wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;
  2. ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;
  3. przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;
  4. nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

  1. nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
  2. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
  3. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
  4. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
  5. ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;
  6. umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono;
  7. wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
  8. uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
  9. 1wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego;
  10. ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego.

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od:

  1. zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji;
  2. zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności.

 Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera sąd od:

  1. wniosku o podział złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;
  2. zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego innych niż w przedmiocie klauzuli wykonalności.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o:

  1. wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
  2. wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Opłatę podstawową (30 zł) pobiera się od:

  1. wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
  3. skargi na czynności syndyka.

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH KARNYCH I WYKROCZENIOWYCH

Podstawa określania kosztów sądowych w sprawach karnych i wykroczeniowych :

  1. USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych tekst jedn. Dz.U. 1983 Nr 49, poz. 223  
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego Dz.U. 2003 Nr 104, poz. 980
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia Dz.U z 2017 r. poz. 2467
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy Dz.U. z 2015 r. poz. 1566

 

I. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,

7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego - 100 zł,

8) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,

9) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,

10) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.

Opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

Do zwolnienia od opłat stosuje się odpowiednio przepisy o zwolnieniu od kosztów postępowania karnego. Zwolnienie od opłat następuje w postanowieniu wydanym przed rozpoznaniem wniosku lub prośby.

II. Wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego ustala się na kwotę 300 zł.

III. Opłata sądowa od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia wynosi 100 złotych.

IV. Za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii. W przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik.

Za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdy wydany nośnik.

Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę uwierzytelnionego odpisu.

Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-22 09:58
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-22 09:58:44
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2021-06-14 14:49:55

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności