Sąd Okręgowy w Łomży

Portal Orzeczeń

Z dniem 27 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Łomży uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr A – 021- 21/13
Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego Łomży

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W Sądzie Okręgowym w Łomży tworzy się w Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Łomży - zwany dalej Portalem Orzeczeń.
 2. Decyzję w przedmiocie publikacji  orzeczenia  lub wyłączenia  z publikacji w Portalu Orzeczeń podejmuje sędzia sprawozdawca lub przewodniczący  Wydziału .
 3. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Okręgowym w Łomży, z  wyłączeniem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:
 • spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
 • postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
 • ochrony dóbr osobistych;
 • ubezwłasnowolnienia;
 • postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
 • sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
 • postępowania w sprawach nieletnich;
 • postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
 • przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
 • przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;
 • spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
 • przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
 • postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
 • lustracji;
 • zastosowania prawa łaski;
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
 • postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
 • postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
 • spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
 • orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

4. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Okręgowym w Łomży nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

5. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

§ 2.

 1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia  według  wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia w sprawach pierwszej i drugiej instancji sędzia sprawozdawca  lub  przewodniczący Wydziału pozostawia w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W sprawach  rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Łomży w drugiej instancji,  kopię karty   przechowuje się w zbiorze kart zwanym „Zbiorem Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń”.
 3. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Okręgowego w Łomży na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 3.

 1. Proces publikacji składa się z następujących etapów:
 • importu orzeczeń z systemu SAWA;
 • automatycznej anonimizacji;
 • weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;
 • uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;
 • zatwierdzania publikacji orzeczenia.

2. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: http://orzeczenia.lomza.so.gov.pl

§ 4.

 1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Okręgowego w Łomży, na wniosek Przewodniczącego Wydziału Sądu Okręgowego w Łomży wyznacza w każdym Wydziale dwie osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
 2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:
 • sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
 • wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
 • przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
 • niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres:
  portal.orzeczen@lomza.so.gov.pl ;
 • prowadzenie Zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 2  ust. 2

 § 5.

 1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Okręgowego w Łomży dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.
 2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

§ 6.

Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

 • Pan Andrzej  Kordowski - Sędzia koordynator ds. informatyzacji  sądów,
 • Pan Janusz  Brzóska - Administrator Systemu  Informatycznego,
 • Pan Patryk Zawadzki - Starszy sekretarz sądowy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Łomży.

Załączniki

 1. Zarządzenie Nr A-021-21-17 z dnia 20.09.2017 r. język polski (2017-09-27 14:16) - (pdf) - 188 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2013-06-28 13:47
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-06-28 14:25:23
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-04-15 09:12:55

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności