Sąd Okręgowy w Łomży

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawch nieletnich, prowadzony w Sądzie Okręgowym w Łomży

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).  Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji oraz między innymi warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która zgodnie z § 4 cytowanego wyżej rozporządzenia, spełnia następujące warunki:

 1. ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8 rozporządzenia,
 8. została wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, ,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży o wpis do wykazu  mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • opinię od pracodawcy i/lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • kwestionariusz osobowy ,
 • życiorys lub CV,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci czy młodzieży,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia dla mediatorów, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591),
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 złotych na konto Urzędu Miasta Łomża.

Skompletowane dokumenty można złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łomży lub za pośrednictwem poczty na adres:
Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
ul. Dworna 16
18-400 Łomża

W przypadku, gdy kandydat składa kserokopie dokumentów, niezbędne jest przedłożenie do wglądu oryginałów tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności bądź złożenie dokumentów urzędowo potwierdzonych.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łomży.

 
  Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych     
  umożliwiających przeprowadzanie postępowania mediacyjnego.

Osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2012-10-13 18:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 18:56:15
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-20 12:20:22

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności