Sąd Okręgowy w Łomży

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych określa  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015  r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 2015.716).

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski w mowie i piśmie,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

 

Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić:

    • czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski,

    •  aplikant wymienionych wyżej zawodów, 

    • ławnik, 

    • referendarz sądowy,

    • asystent sędziego, 

    • asystent prokuratora oraz 

    • funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

 

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu powinna przedłożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży o wpis do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, w którym należy podać ww informacje w przedmiocie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 2. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. dokument potwierdzający ukończenie 26 lat – do wglądu,
 4. oświadczenie, że korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 6. inne dokumenty tj. pisma rekomendujące i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 7. oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 8. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji (dotyczy instytucji)
 9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 10. klauzulę informacyjną,
 11. do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 złotych na konto Urzędu Miasta Łomża.
 12. aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Do przeprowadzenia postepowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

 1. zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 2. zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa wyżej,
 3. posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,

 

Wpis do wykazu następuje na wniosek instytucji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie ww warunków oraz dokumenty i oświadczenia wskazane w punktach 1-12.

Skompletowane dokumenty można złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łomży lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
ul. Dworna 16
18-400 Łomża

Decyzję w przedmiocie wpisu do wykazu wydaje Prezes Sądu Okręgowego w Łomży.

W przypadku, gdy kandydat składa kserokopie dokumentów, niezbędne jest przedłożenie do wglądu oryginałów tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności bądź złożenie dokumentów urzędowo potwierdzonych.

 

 

Załączniki

 1. Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawch karnych, prowadzony w Sądzie Okręgowym w Łomży język polski (2023-11-28 19:20) - (doc) - 71 KB
 2. Formularz oświadczenia język polski (2022-09-04 19:40) - (rtf) - 54 KB
 3. Klauzula informacyjna język polski (2022-09-04 19:40) - (docx) - 20 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2012-10-13 18:23
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-10-13 18:48:09
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-09-04 19:36:07

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności