Sąd Okręgowy w Łomży

Mediatorzy stali

Mediatorzy stali

Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2015.133 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. 2016.122).

 

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

1.    spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) t.j. osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych; nie będąca sędzią -nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku;

2)   ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;

3)   ukończyła 26 lat;

4)   zna język polski;

5)   nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)   została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Zgodnie z art. 157b wyżej cytowanej Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5.

Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna złożyć:

  1. Wniosek o wpis na listę na urzędowym formularzu, skierowany do prezesa Sądu Okręgowego w Łomży.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 1832 § 1 i 2 k.p.c.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są:

- informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji,

- spis wydanych publikacji na temat mediacji,

- opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,

- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

-  odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację. 

4. Dokument potwierdzający ukończenie  26 lat.

5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego.     

6. Oświadczenie, że osoba ubiegająca się o wpis nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie powinno być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawierać klauzulę „Jestem świadomy(a)  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” ;

7. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, dokonanej w Urzędzie Miasta Łomża (lub na konto Urzędu Miasta Łomża) zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

8. klauzulę informacyjną

 

 Osobę wpisaną na listę prowadzoną w innym sądzie okręgowym, wpisuje się na listę na podstawie załączonej do wniosku decyzji o wpisie na listę wydanej przez prezesa innego sądu okręgowego.

 

W celu potwierdzenia autentyczności złożonych kserokopii prezes może zażądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku.

Załączniki

  1. Lista stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Łomży język polski (2024-03-15 13:43) - (docx) - 81 KB
  2. Formularz wniosku o wpis na listę mediatorów język polski (2017-06-08 15:02) - (doc) - 30 KB
  3. Oświadczenie język polski (2017-05-09 10:23) - (docx) - 15 KB
  4. Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o wpis na listę stałych mediatorów język polski (2019-11-05 10:40) - (docx) - 20 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2016-01-05 12:57
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-01-05 12:58:54
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-11-05 10:41:09

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności