Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zgodnie z art. 175a § 1, art. 175da oraz 175 db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, informujemy, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem są:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
 • Minister Sprawiedliwości

w zakresie realizowanych zadań.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem.

Dane kontaktowe Administratorów danych osobowych:

Prezes Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem:

ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl, tel. 86 477 02 30

Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży:

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl, tel. 86 215 42 77

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem:

ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl, tel. 86 477 02 30

Minister Sprawiedliwości:

ul. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl, tel. 22 52 12 888

 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:

   1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
   2. procesu rekrutacyjnego,
   3. procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
   4. realizacji umów cywilnoprawnych,
   5. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
   6. prowadzenia działalności finansowej i sprawozdawczości,
   7. archiwizacji dokumentów,
   8. realizacji szkoleń,
   9. realizacji praktyk i staży,
   10. udostępniania informacji publicznej,
   11. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
   12. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, art. 6, 9 i 10 RODO i art. 13 i 14 uDODO  przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   1. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające),
   2. organy lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

   1. dostępu do swoich danych osobowych – uzyskania informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
   2. sprostowania swoich danych osobowych – poprawienia nieprawidłowych danych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas możemy je tylko przechowywać,
   5. przenoszenia danych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody                      i w sposób zautomatyzowany,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne,
   7. wycofania wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Niektóre z wyżej wymienionych praw podlegają ograniczeniu lub wyłączeniu na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. W zakresie przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem organem nadzorczym jest Prezes Sądu Okręgowego w Łomży ul. Dworna 16, 18-400 Łomża.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych chyba, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.    

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2018-05-25 15:15
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-05-25 15:16:20
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-07-01 15:30:55

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności