Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Data upublicznienia i ostatniej edycji
Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Upublicznienie: 2020-09-23
Ostatnia edycja: 2021-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Katarzyna Kieżel
  adres poczty elektronicznej dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl , telefon: 85 749 03 15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o którą chodzi, sposób kontaktu z tą osobą i wskazanie alternatywnej metody dostępu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Sąd powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, sąd niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ale nie dłużej niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, sąd może wskazać alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy sąd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę składa się do tego sądu.

Skargi odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można żłożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elelktroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
Adres: 18-400 Łomża, ul. Dworna 16
e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl
telefon: 86 215 42 70

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Ludowej 44 18-200 Wysokie Mazowieckie

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44 18-200 Wysokie Mazowieckie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem znajduje się przy ul. Ludowej 44. Do budynku można wejść po schodach wyposażonych w barierki ze stali kwasoodpornej. Osoby z dysfunkcją ruchową mogą dostać się do budynku po zbudowanej stałej platformie, przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do strefy łapacza jak również holu budynku otwierane są ręcznie. Za drzwiami wejściowymi do holu budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 1 pracownika ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. Po przeprowadzeniu kontroli w strefie bezpieczeństwa przez pracownika ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (Biuro Podawcze, sale rozpraw, kasa, sekretariaty wydziałów) korytarzami i schodami wewnętrznymi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem nie posiada wind. Ruch w budynkach sądu odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi na poszczególne kondygnacje. Szerokość korytarzy i schodów umożliwia swobodne poruszanie się interesantów w budynku Sądu.

Toalety w budynku mieszczą się w dolnej części budynku na tzw. niskim parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Obiekt ten dysponuje stałą pochylnią przeznaczoną do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich oraz do transportu towarów umieszczonych na paletach przewożonych na wózkach paletowych. Pochylnią można dostać się do holu głównego budynku Sądu Rejonowego. Pochylnia zabezpieczona jest barierkami ze stali oraz specjalnym obrzeżem uniemożliwiającym wyjazd poza skrajnię platformy.

Ponadto sąd dysponuje systemem głosowym powiadamia świadków oczekujących na rozprawy na korytarzach sądowych.

W obiekcie nie ma systemu wspomagania słuchu, tzw. pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Korzystanie z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na placu parkingowym wyznaczone są dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym na teren sądu

Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący na terenie Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem nie zawiera ograniczeń dotyczących wejścia na teren obiektu osobom z psem asystującym.

Korzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub Online.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani na miejscu. Istnieje możliwość korzystania z usługi tłumacza migowego online.


Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
 2. wysyłając e-maila na adres: sr@wysmaz.sr.gov.pl,
 3. wysyłając fax na numer 86 477 02 30,
 4. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-09-28 10:43
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-28 10:45:20
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-04-06 15:02:19

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności