Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem (https://lomza.so.gov.pl/index.php?k=9).

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do sądu,
 • treści będące w posiadaniu sądu, które nie zostały przez sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez sąd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został powołany Koordynator do spraw dostępności we wszystkich sądach apelacji białostockiej:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kieżel Sąd Apelacyjny w Białymstoku
 • e-mail: katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl
 • telefon: 85 743-03-15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
 • adres: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
 • e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl
 • telefon: 86 215-42-70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem mieści się w budynku przy ul. Ludowej 44. W obiekcie występują bariery architektoniczne ograniczające wejście osobom z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku

W budynku przy ulicy Ludowej 44 jest podjazd dla wózków inwalidzkich od strony parkingu. Wszystkie osoby wchodzące na teren sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez pracowników sprawujących ochronę fizyczną obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę służącą do wykrywania metali, przez którą mogą przejeżdżać osoby na wózkach inwalidzkich, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych. Przy wejściu głównym od ulicy Ludowej dla osób ze szczególnymi potrzebami zamontowano i oznaczono dzwonek przyzywowy.

Dostępność korytarzy, schodów i sal rozpraw

W budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura utrudnia nieskrępowany dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Jedynie sala rozpraw nr B znajdująca się na parterze posiada dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynkach sądu tylko przy wsparciu wyznaczonych zespołów przewodników (pracowników sądu). Pomimo, że obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy sądu, to wsparcie osobom z niepełnosprawnością jesteśmy w stanie zapewnić po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanej wizycie w sądzie. W budynkach sądu nie ma wind. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wejściach do pomieszczeń sądu są progi. W budynku sądu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na kondygnacje budynku głównego prowadzi klatka schodowa zlokalizowana na wprost wejścia do obiektu.

Na parterze umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:

 • Biuro Podawcze - pokój nr 2, godziny otwarcia w poniedziałek od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
 • Kasa - pokój nr 1, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8.00. do 14.30.
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych – pokój nr 5 godziny otwarcia w poniedziałek od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

W Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem znajdują się 4 sale rozpraw:

 • Sala nr A znajdują się na parterze, po lewej stronie po wejściu do budynku.
 • Sala nr B znajduje się na parterze, na wprost po wejściu do budynku.
 • Sala nr C znajduje się na I piętrze.
 • Sala nr D znajduje się na I piętrze.

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w sytuacji wezwania na rozprawę osoby ze szczególnymi potrzebami zapewni pomoc po odpowiednio wcześniejszym zawiadomieniu. Taka informacja pozwoli ewentualnie przygotować salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane lub zapewnić stosowną opiekę w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej po terenie budynku sądu.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

W Biurze Podawczym znajduje się stanowisko, gdzie umożliwia się osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego (PJM) online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego (PJM). Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Dostępność parkingu dla budynku przy ul. Ludowej 44

Przed budynkiem sądu, wzdłuż ulicy Ludowej znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Sąd dysponuje własnym parkingiem, do którego wjazd jest od ulicy Ludowej. Oznaczono tam dwa miejsca postojowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po lewej stronie tuż przy głównym budynku sądu. Z tego miejsca jest możliwość wejścia do budynku sądu po zabudowanej platformie przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-09-28 10:43
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-28 10:45:20
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-04-05 15:23:15

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności