Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

  1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
  3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Data upublicznienia i ostatniej edycji

Upublicznienie: (dane osoby) publikująca dnia: (data i godzina)
Ostatnia edycja: (dane osoby) dnia: (data i godzina)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dariusz Stypułkowski, e-mail: dariusz.stypulkowski@wysmaz.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 86 4770230. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Ludowej 44 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44 18-200 Wysokie Mazowieckie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem znajduje się przy ul. Ludowej 44. Do budynku można wejść po schodach wyposażonych w barierki ze stali kwasoodpornej. Osoby z dysfunkcją ruchową mogą dostać się do budynku po zbudowanej stałej platformie, przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do strefy łapacza jak również holu budynku otwierane są ręcznie. Za drzwiami wejściowymi do holu budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 1 pracownika ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. Po przeprowadzeniu kontroli w strefie bezpieczeństwa przez pracownika ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (Biuro Podawcze, sale rozpraw, kasa, sekretariaty wydziałów) korytarzami i schodami wewnętrznymi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem nie posiada wind. Ruch w budynkach sądu odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi na poszczególne kondygnacje. Szerokość korytarzy i schodów umożliwia swobodne poruszanie się interesantów w budynku Sądu.

Toalety w budynku mieszczą się w dolnej części budynku na tzw. niskim parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Obiekt ten dysponuje stałą pochylnią przeznaczoną do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich oraz do transportu towarów umieszczonych na paletach przewożonych na wózkach paletowych. Pochylnią można dostać się do holu głównego budynku Sądu Rejonowego. Pochylnia zabezpieczona jest barierkami ze stali oraz specjalnym obrzeżem uniemożliwiającym wyjazd poza skrajnię platformy.

Ponadto sąd dysponuje systemem głosowym powiadamia świadków oczekujących na rozprawy na korytarzach sądowych.

W obiekcie nie ma systemu wspomagania słuchu, tzw. pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Korzystanie z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na placu parkingowym wyznaczone są dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym na teren sądu

Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący na terenie Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem nie zawiera ograniczeń dotyczących wejścia na teren obiektu osobom z psem asystującym.

Korzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub Online.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani na miejscu ani online.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-09-28 10:43
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-28 10:45:20
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-28 10:58:33

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232