Sąd Okręgowy w Łomży

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 1. Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej / na stronie internetowej jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek.
 2. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw informatyzacji.
 3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku .
 5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. .
 6. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:
  o dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 5), lub w przepisach odrębnych ustaw,
  o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. .
 7. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. .
 8. Od decyzji w przedmiocie odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. .
 9. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. .
 10. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2012-03-21 11:04
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-03-21 11:06:21
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 08:05:50

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności