Sąd Rejonowy w Łomży

Dyrektor Sądu

Iwona Ciborowska


tel telefon: 86 215 09 52
home pokój: 126
mail email: dyrektor@lomza.sr.gov.pl

 

 

Zakres zadań Dyrektora Sądu Rejonowego:

1. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 365 ze zm.), tj.: wykonywaniem zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu,

2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, w tym między innymi:

1)      przygotowywanie przy współpracy z dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku projektu planu finansowego oraz planu finansowego Sądu Rejonowego w Łomży a następnie wykonywanie budżetu Sądu;

2)      przygotowywanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym a następnie wykonywanie budżetu Sądu w układzie zadaniowym;

3)      opracowywanie w z dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku harmonogramu realizacji budżetu Sądu;

4)      dysponowanie rachunkiem bieżącym Sądu Rejonowego w Łomży, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi;

5)      sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

6)      zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

7)      organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w Sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,

8)      uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym Sądu Rejonowego w Łomży;

9)      inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;

10)  wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

 3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sadowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów.

4. Określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych  oraz asystentów sędziów.

5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.

6. Dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2  tej ustawy tj. rachunkami bankowymi w złotych i walutach obcych, na których są przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego lub składane na tych rachunkach na podstawie odrębnych przepisów.

7. Do zadań i kompetencji dyrektora w sądzie rejonowym  należy ponadto:

1)      nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą;

2)      koordynowanie działalności komórek organizacyjnych sądu oraz organizowanie w porozumieniu z prezesem sądu współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu;

3)      koordynowanie wykorzystania sal rozpraw oraz innych pomieszczeń w budynku sądu lub poza budynkiem i przedstawianie prezesowi kwartalnych ocen ich wykorzystania;

4)      zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym prezesowi sądu, w tym ogłaszanie ewakuacji sądu;

5)      zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;

6)      zapewnienie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji;

7)      współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizacja szkoleń podległych pracowników.

8)      dokonywanie analizy informacji o potrzebach sądu, zawartych w przedstawionej przez prezesa sądu ocenie potrzeb sądu, i na podstawie planu finansowego sądu ocenianie możliwości zaspokojenia zgłaszanych potrzeb, a następnie przedstawianie prezesowi harmonogramu ich realizacji,

9)      zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania przedmiotów złożonych do sądu lub zatrzymanych w związku z postępowaniem, uwzględniając ich rodzaj i wartość materialną,

10)  wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach szczególnych.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2016-06-09 12:52
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-06-09 12:53:25
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2023-01-02 09:16:20

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności