Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

A-1110-49/13 - Konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży

2013-09-11 - Opublikowano Wyniki konkursu
2013-09-03 - Opublikowano Listę osób dopuszczonych do konkursu


 1. Nazwa i adres sądu:
  Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16, 18- 400 Łomża.
 1. Oznaczenie konkursu:
  Nr  A-1110-49  /13
  Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w  Sądzie  Okręgowym w  Łomży.
 1. Przewidywana liczba wolnych stanowisk pracy: 
  1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy
   
 2. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:   
  10 września 2013 r., godz. 10.00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Łomży, sala konferencyjna,
  na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia  16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. poz.314)
  Kandydaci winni zgłosić się do Sekretariatu Prezesa - pokój nr 21 z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 1. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego muszą spełniać wymagania określone w art.155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.01.98.1070 ze zm.), a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  • ukończył 24 lata

 2. Wymagane  dokumenty:
  • Wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  asystenta  sędziego,
  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(  do  pobrania  na stronie sądu),
  • Życiorys i informacja  o przebiegu  kariery  zawodowej,
  • Oryginał lub urzędowo  poświadczony   odpis  dyplomu  ukończenia  wyższych  studiów  prawniczych  w Polsce i  uzyskania    tytułu  magistra  prawa   lub zagranicznych  studiów  prawniczych  uznanych  w Polsce  albo  zaświadczenie  o zdanym  egzaminie  magisterskim;
  • Oświadczenie, o którym mowa   w art. 155a§6 ustawy  z dnia  27  lipca  2001  r.  prawo  o  ustroju  sądów powszechnych zwanej  dalej  ustawą tj. oświadczenie, że nie  jest  prowadzone przeciwko  kandydatowi   postępowanie  o przestępstwo  ścigane z oskarżenia  publicznego   lub przestępstwo   skarbowe;
  • Oświadczenie  o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie   danych   osobowych  na potrzeby   konkursu;
  • 3  aktualne   fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy   wydawaniu  dowodów osobistych
  • Oświadczenie, że kandydat   jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i   korzysta z pełni  praw cywilnych   i obywatelskich.

   Do   zgłoszenia  kandydat  może dołączyć    dokumenty    potwierdzające  dodatkowe kwalifikacje  i  osiągnięcia.
    
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych  dokumentów(zgłoszenia)  z  podaniem   oznaczenia  konkursu  w  terminie  do  27  sierpnia 2013 roku bezpośrednio w  siedzibie  Sądu Okręgowego  w Łomży  ul. Dworna  16  -  w Biurze  Podawczym  ( parter  budynku)  lub  bezpośrednio w  Sekretariacie  Prezesa Sądu  I piętro, pokój nr 21  lub drogą  pocztową  na adres Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16 , 18- 400 Łomża. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę  stempla  pocztowego.
   
 4. Inne informacje:
  • Zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8  listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz.U.2012.1270);
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego);
  • Lista kandydatów dopuszczonych (po sprawdzeniu, czy  zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy  kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art.155§2 u s p) do konkursu  - zawierająca imiona i  nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania - zostanie zamieszczona  na stronie internetowej www.lomza.so.gov.pl (BIP), zakładka oferty  pracy  oraz na tablicy informacyjnej Sądu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
  • Oferty odrzucone będzie można odebrać w ciągu pięciu dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej u Kierownika Oddziału Administracyjnego – I piętro pokój nr 21.
   

 

Prezes Sądu  Okręgowego

Janusz Wyszyński

Załączniki

 1. Kwestionariusz osobowy (2013-08-07 13:31) - (doc)
 2. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu (2013-09-03 14:32) - (pdf) - 0,1MB
 3. Wyniki konkursu (2013-09-11 15:35) - (pdf) - 0,1MB
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2013-08-07 13:14
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-08-07 13:24:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-09-11 15:35:40
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2014-06-27 15:27:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114