Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie drugiej próby sprzedaży, przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

informuje że posiada zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego, które zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz.761) mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Szczegółowe wykazy składników majątku ruchomego zawierają załączone do ogłoszenia załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz składników wpisanych do ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i pozaksięgowej ewidencji ilościowej dla przedmiotów Sądu Okręgowego w Łomży,

Załącznik nr 2 – Wykaz opakowań po zużytych tuszach i tonerach,

Załącznik nr 3 – Wykaz materiałów pochodzących z zagospodarowania w wyniku prowadzonych w Sądzie Okręgowym w Łomży prac remontowych.

 1. Zainteresowani zakupem, nieodpłatnym przejęciem lub otrzymaniem w formie darowizny  w/w składników winni w terminie do dnia 28.09.2012r. do godz. 10.00 złożyć w Sądzie Okręgowym w Łomży ul. Dworna 16, w budynku C, w pokoju nr 14 złożyć pisemną ofertę/wniosek.
 2. Zgodnie z § 16 cytowanego powyżej Rozporządzenia oferta zakupu powinna zawierać:

-     imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

-     oferowaną cenę nabycia i warunki jej zapłaty,

-     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu,

 1. Składniki majątku ruchomego wymienione w załącznikach mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce na warunkach określonych w § 38 cytowanego powyżej Rozporządzenia. Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać:

-        nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie,

-        wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

-        oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 1. Składniki majątku ruchomego wymienione w załącznikach mogą być przedmiotem darowizny innej jednostce na warunkach określonych w § 39 cytowanego powyżej Rozporządzenia. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

-        nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o darowiznę,

-        wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

-        statut zainteresowanego podmiotu,

-        pisemne uzasadnienie potrzeb oraz wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,

-        zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną oraz kosztów odbioru.

 1. Ofertę/wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta nabycia składników majątku ruchomego”.
 2. Ogłoszone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny składniki majątku można oglądać w Sądzie Okręgowym w Łomży ul. Dworna 16 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 14.00.
 3. Otwarcie złożonych ofert/wniosków jest jawne.
 4. W dniu 28.09.2012r. o godz. 10.15 w Sądzie Okręgowym w Łomży ul. Dworna 16, w budynku C, w Sali konferencyjnej Komisja do gospodarowania składnikami majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Łomży dokona otwarcia złożonych ofert/wniosków oraz wyboru nabywców.
 5. Pierwszeństwo nabycia mają wnioski o nieodpłatne przekazanie i darowiznę.
 6. W przypadku sprzedaży składniki zostaną sprzedane nabywcy który zaoferuje najwyższą cenę.
 7. Oferent który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni oraz niezwłocznego odebrania zakupionych składników majątku.

 

 

Łomża, dnia 11.09.2012r.

                                                                                        Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży

                                                                                                Irena Kulikowska - Melion

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 język polski (2012-09-11 17:24) - (pdf) - 143 KB
 2. Załącznik nr 2 język polski (2012-09-11 17:25) - (pdf) - 111 KB
 3. Załącznik nr 3 język polski (2012-09-11 17:25) - (pdf) - 136 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-09-11 17:15
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-09-11 17:26:03
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-01-16 08:12:59
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-21 14:11:05

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności