Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

A-1110- 22 /12 - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży

                                                

 

Ogłoszenie

Prezesa  Sądu Okręgowego w Łomży z  dnia 17.07.2012 r.  o konkursie na wolne  stanowisko asystenta  sędziego w Sądzie  Okręgowym w Łomży 

 

  1. Nazwa i adres sądu:

Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16,

18- 400 Łomża.
 

  1. Oznaczenie konkursu:

Nr  A-1110- 22 /12

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w  Sądzie  Okręgowym w Łomży.
 

  1. Przewidywana liczba wolnych stanowisk pracy:

2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy
 

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

24 sierpnia 2012 roku godz. 10.00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Łomży, sala konferencyjna, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia  16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. poz.314)
 

Kandydaci winni zgłosić się do Sekretariatu Prezesa - pokój nr 21 z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 

  1. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego muszą spełniać wymagania określone w art.155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.01.98.1070 ze zmn.), a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)      jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4)      ukończył 24 lata,

5)      ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.
 

  1. Wymagane  dokumenty:

1)      Wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  asystenta  sędziego,

2)      Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      Życiorys i informacja  o przebiegu  kariery  zawodowej,

4)      Oryginał lub urzędowo  poświadczony   odpis  dyplomu  ukończenia  wyższych  studiów  prawniczych  w Polsce i  uzyskania    tytułu  magistra  prawa   lub zagranicznych  studiów  prawniczych  uznanych  w Polsce  albo  zaświadczenie  o zdanym  egzaminie  magisterskim;

5)      Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu( dyplomu lub zaświadczenia) potwierdzającego ukończenie aplikacji ogólnej, zdanie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, albo ukończenie aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenie odpowiedniego egzaminu.

6)      Oświadczenie, o którym mowa   w art. 155a§6 ustawy  z dnia  27  lipca  2001  roku – Prawo  o  ustroju  sądów powszechnych zwanej  dalej  ustawą tj. oświadczenie, że nie  jest  prowadzone przeciwko  kandydatowi   postępowanie  o przestępstwo  ścigane z oskarżenia  publicznego   lub przestępstwo   skarbowe;

7)      Oświadczenie  o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie   danych   osobowych  na potrzeby   konkursu;

8)      3  aktualne   fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy   wydawaniu  dowodów osobistych

9)      Oświadczenie, że kandydat   jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i   korzysta z pełni  praw cywilnych   i obywatelskich.
 

Do   zgłoszenia  kandydat  może dołączyć    dokumenty    potwierdzające  dodatkowe kwalifikacje  i  osiągnięcia.
 

7.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych  dokumentów(zgłoszenia)  z  podaniem   oznaczenia  konkursu  w  terminie  do  dnia  09 sierpnia 2012 roku bezpośrednio w  siedzibie  Sądu Okręgowego  w Łomży  ul. Dworna  16  -  w Biurze  Podawczym  ( parter  budynku)  lub  bezpośrednio w  Sekretariacie  Prezesa Sądu  I piętro, pokój nr 21  lub drogą  pocztową  na adres Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16 , 18- 400 Łomża. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę  stempla  pocztowego.
 

8.      Inne informacje:

1)      Zakres czynności asystentów sędziów określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów ( Dz. U. 2002.192.1613 ze zm.),

2)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego);

3)      Lista kandydatów dopuszczonych (po sprawdzeniu, czy  zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy  kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art.155§2 u s p) do konkursu  - zawierająca imiona i  nazwiska kandydatów o raz ich miejsce zamieszkania- zostanie zamieszczona  na stronie internetowej www.lomza.so.gov.pl (BIP), zakładka oferty  pracy  oraz na tablicy informacyjnej Sądu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

4)      Oferty odrzucone będzie można odebrać w ciągu pięciu dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej u Kierownika Oddziału Administracyjnego – I piętro pokój nr 21.

 

 

                                                                  Wiceprezes Sądu Okręgowego

                                                                          Marek  Szymanowski

Załączniki

  1. Kwestionariusz osobowy (2012-10-22 09:16) - (doc)
  2. Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 14.08.2012 r. (2012-08-14 13:27) - (pdf) - 0,2MB
  3. Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 24.08.2012 r. (2012-08-27 11:25) - (pdf) - 0,1MB
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-07-17 23:10
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-07-17 23:12:29
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-07-18 11:46:39
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2012-09-07 10:25:12

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114