Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 198/22

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia 10 listopada 2022r.
Sygn. akt I Ns 198/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioskodawca Gmina Rutki, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział
I Cywilny, sygn. akt. I Ns 198/22

 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny z wniosku Gminy Rutki postanowieniem z dnia 9 listopada 2022r. zezwolił Gminie Rutki na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty 2.914,18 (dwa tysiące dziewięćset czternaście i 18/100) złotych, tytułem odszkodowania za udział 575/22706 części w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Grądy Woniecko, gmina Rutki, oznaczonej numerem geodezyjnym 79/333 o pow. 0,1622 ha, przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Rutki na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego nr 5/2020 z dnia 10.11.2020 r., którego wysokość ustalono decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 1.03.2022r., znak GK.683.1.2.2021, z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona właścicielowi bądź następcom prawnym właściciela wskazanego udziału, o ile jednoznacznie udowodnią przysługiwanie im tytułu prawnego względem przejętej na rzecz Gminy Rutki nieruchomości

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Karolina Malinowska-Krutul

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2022-11-10 15:05
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-10 15:06:59
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-10 15:08:16
Przejście do archiwum dnia: 2022-12-12

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności