Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 193/22

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia 9 listopada 2022r.
Sygn. akt I Ns 193/22

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioskodawca Gmina Rutki, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział

I Cywilny, sygn. akt. I Ns 193/22

 

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny z wniosku Gminy Rutki postanowieniem z dnia 9 listopada 2022r. zezwolił Gminie Rutki na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, kwoty 2.924,31 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery i 31/100) złotych, tytułem odszkodowania za udział 577/22706 części w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Grądy Woniecko, gmina Rutki, oznaczonej numerem geodezyjnym 79/333 o pow. 0,1622 ha, przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Rutki na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego nr 5/2020 z dnia 10.11.2020 r., którego wysokość ustalono decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 1.03.2022r., znak GK.683.1.2.2021, z zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona właścicielowi bądź następcom prawnym właściciela wskazanego udziału, o ile jednoznacznie udowodnią przysługiwanie im tytułu prawnego względem przejętej na rzecz Gminy Rutki nieruchomości

                                                     

Sędzia Sądu Rejonowego
Karolina Malinowska-Krutul

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2022-11-10 15:01
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-10 15:02:56
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-11-10 15:04:48

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności