Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/22 z wniosku Bogusławy Antczak dot. wykazu spisu inwentarza

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia 1 września 2022r. 
Sygn. akt I N 150/22

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioskodawczyni Bogusława Antczak, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I N 150/22

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Bogusławy Antczak: 

    1. ogłasza, że w dniu 31 sierpnia 2022r. wnioskodawczyni Bogusława Antczak złożyła wykaz spisu inwentarza po zmarłym Dariuszu Góreckim (PESEL70080813379), s. Jana i Heleny, zmarłym w dniu 2 maja 2022 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Zambrów.  

    2. poucza, że:

    a) ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

    b) osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

    c) Osoby wskazane w punkcie b mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub dług spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

S ę d z i a

  Jarosław Dłużniewski 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Dąbkowska dnia: 2022-09-01 15:24
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-09-01 15:30:05

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności