Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 72/22

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie 
Dnia 14 marca 2022r.
Sygn. akt I Ns 72/22

O G Ł O S Z E N I E

Wnioskodawca Krzysztof Bogumił Bonia, Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 72/22

Sąd Rejonowy w Zambrowie w sprawie I Ns 72/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Agnieszce Bonia, PESEL 76011011344, zmarłej dnia 3 marca 2018 roku w Wysokiem Mazowieckiem, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zambrowie, przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Adama Trzcińskiego. 

Ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Sąd poucza ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a nadto uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, jeśli podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Asesor sądowy
Aleksandra Łapińska

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2022-03-17 13:14
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-03-17 13:17:35

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności