Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 05 sierpnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
Sąd Okręgowy w Łomży informuje, iż z dniem 01 sierpnia 2008 roku dysponować będzie czterema wolnymi etatami na stanowisko asystenta sędziego.
W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Łomży ogłasza Konkurs na stanowisko asystenta sędziego.
Nabór kandydatów na w/w stanowisko prowadzić będzie Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16.
Termin konkursu: 01 października 2008 rok godz. 900.
Miejsce konkursu: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16.
Kandydat winien złożyć w Sądzie Okręgowym w Łomży, ul. Dworna 16 – I piętro pokój nr 23 lub przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Dworna 16 18-400 Łomża) do dnia 26 września 2008 roku zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu. Do zgłoszenia kandydat dołącza: wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra prawa, oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 3 fotografie, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej - www.lomza.so.gov.pl w dniu 30 września 2008 roku.
Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej i składać się będzie z dwóch części:
1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego materialnego oraz procesowego,
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia sądu – po jednym z zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Konkurs trwa 90 minut i odbywać się będzie w Sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Łomży. Każda praca podlegać będzie sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyzna 1 punkt. Każdy z kazusów komisja oceni w skali od 0 do 6 punktów.
Do zatrudnienia na stanowisko asystenta będą zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej co najmniej 28 punktów oraz z rozwiązania kazusów co najmniej 8 punktów.
Informacja o wynikach konkursu ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego oraz lista rezerwowa umieszczone zostaną najpóźniej w dniu 06 października 2008 roku w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezes Sądu Okręgowego
Wytwarzający informację: dnia: 2008-08-05 13:40
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2008-08-05 13:43:28
Przejście do archiwum: dnia: 2009-09-02 12:59:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114