Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-280-19/20 - Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży i Sądów podległych

2020-12-02 - Dodano "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"Ogłoszenie nr 608833-N-2020 z dnia 2020-11-10 r.

Sąd Okręgowy w ŁomżyOchrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Łomży, krajowy numer identyfikacyjny 57063100000000, ul. ul. Dworna  16 , 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 166 282, e-mail gospod@lomza.so.gov.pl, faks 086 2166281 w. 110.
Adres strony internetowej (URL): www.lomza.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lomza.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lomza.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lomza.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przy użyciu operatora pocztowego
Adres:
Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Numer referencyjny: DSO-280-19/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży: 1.1 przy ul. Dwornej 16 przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 21.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku głównym na wyznaczonym stanowisku z detektorem metali. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby poruszające się po korytarzach budynków i przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym kompleksie budynków przy ul. Dwornej 16 z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 1.2 przy ul. Wojska Polskiego 2 w godz. 7.00 do 8.00 oraz od 15.00 do 21.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, realizowane przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży, przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu, w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1.1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 2) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń w obiektach Sądu Okręgowego w Łomży: 3.1 przy ul. Dwornej 16: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z transmisją sygnału do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 3.2 przy ul. Wojska Polskiego 2: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi), - zalania wodą pomieszczenia serwerowni – całodobowo, z przesłaniem informacji do upoważnionego pracownika Sądu. 4. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Część II. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie: 1.1 przy ul. Kolejowej 1 rzez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku na wyznaczonym stanowisku z detektorem metali. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby udające się do Wydziału Cywilnego, poruszające się po korytarzach budynku, przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11do SIWZ. 1.2 przy ul. Mickiewicza 10 C w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00, w pozostałe dni robocze w miesiącu, w godzinach od 7.00 do 16.00 realizowane przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Ochrona będzie sprawowana w całym budynku z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 1.3 przy ul. Mickiewicza 3 we wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach od 7.30 do 15.30 realizowane przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Ochrona będzie sprawowana w wyznaczonym miejscu przy Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Grajewie. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektu i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu, w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1.1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 3) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 4. Usługa monitorowania sygnałów alarmowych o zagrożeniach: włamania i napadu z wynajmowanych na potrzeby Sądu pomieszczeń przy ul. Ełckie 7 z interwencją grupy interwencyjnej (patrol składający się z dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony). 5. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Część III. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku na wyznaczonym stanowisku ochrony z detektorem metali. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynek ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby poruszające się po korytarzach budynku i przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku przez jednego pracownika z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektu imienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 4) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 4. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Część IV. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektu i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku na wyznaczonym stanowisku ochrony i dodatkowo będzie obsługiwał szatnie. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynek ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby poruszające się po korytarzach budynku i przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku przez jednego pracownika z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektu imienia Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 5) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 4. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Uwagi dotyczące świadczenia usług we wszystkich częściach postępowania: 1. Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 15 minut. 2. W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu. 3. Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zobowiązani są do znajomości przepisów, ich przestrzegania i korzystają z uprawnień wynikających z: - ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity D. U. z 2020 r., poz. 838), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. z 2013 r., poz. 1681), - ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1444). 4. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony w dni wolne od pracy Sądu i określona w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do SIWZ ilości godzin pracy jest wartością orientacyjną i z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw, w przypadku ich niewykorzystania. Każda dodatkowa ochrona będzie rozliczana wg. faktycznie wykonanej pracy, po zakończeniu danego miesiąca. 5. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązany będzie do postępowania z należytą starannością i ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwą ochroną. 6. W czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 7. Osoby bezpośrednio wykonujące usługi na rzecz Zamawiającego nie mogą być karane i zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 742) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby delegowane do realizacji usługi w jednolite umundurowanie oznaczone logo firmy, imienne identyfikatory, środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, paralizator, ręczny miotacz gazowy, pałka tomfa) oraz kontakt radiowy z firmą. Ponadto Wykonawca zapewni pracownikom ochrony środki ochrony indywidualnej.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2021-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż jeden milion złotych,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: 1. Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług ochrony o podobnym charakterze o wartości zawartych umów nie mniejszych niż: dla Części I – 100.000 zł, dla Części II – 150.000 zł, dla Części III – 100.000 zł, dla Części IV – 100.000 zł brutto każda i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez wykonane usługi Zamawiający rozumie usługi rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i aktualnie realizowane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2. Dysponuje co najmniej 10 osobami realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz poświadczenia bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”. 3. Dysponuje co najmniej jedną grupą / załogą interwencyjną na terenie miast: Łomża – w przypadku składania oferty na cześć I postępowania, Grajewo – w przypadku składania oferty na cześć II postępowania, Wysokie Mazowieckie – w przypadku składania oferty na cześć III postępowania, Zambrów – w przypadku składania oferty na cześć IV postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 i ust. 5 ustawy. Wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców. 2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www/lomza.so.gov.pl informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta został oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień składania, niżej wymienionych dokumentów: 1.1 aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - należy złożyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 1.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający zażąda złożenia informacji osobno dla każdego z Wykonawców 1.3 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum jeden milion złotych - należy złożyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 1.4 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług ochrony o podobnym charakterze świadczonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te były lub są wykonywane należycie - należy złożyć oryginał wykazu sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz kopie dokumentów (referencji) potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 1.5 wykaz osób, które mogą być skierowane do wykonywania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych czynności, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej 10–ma osobami realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”, dysponuje co najmniej jedną grupę/załogę interwencyjną na terenie miast: - Łomży - w przypadku składania oferty na część I, - Grajewa - w przypadku składania oferty na część II, - Wysokie Mazowiecka - w przypadku składania oferty na część III, - Zambrowa - w przypadku składnia oferty na część IV - należy złożyć oryginały wykazów sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca wnosi wadium w wysokości: Część I – 3 800 zł, Część II – 5 000 zł, Część III – 3 000 zł Część IV – 3 000 zł najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Sądu Okręgowego w Łomży w BGK nr 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004 i kopię przelewu dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem spiąć razem z dokumentami oferty. Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 5 musi mieć charakter gwarancji (poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej. Poręczenie (gwarancja) musi umożliwiać wypłatę przez Poręczyciela (Gwaranta) kwoty wadium na rachunek wskazany przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego do Poręczyciela (Gwaranta) pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, iż wadium Zamawiającemu jest należne z powodu wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje zwrotu lub zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena brutto 90,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży oraz monitorowania sygnałów alarmowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży: 1.1 przy ul. Dwornej 16 przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 21.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku głównym na wyznaczonym stanowisku z detektorem metali. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby poruszające się po korytarzach budynków i przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym kompleksie budynków przy ul. Dwornej 16 z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 1.2 przy ul. Wojska Polskiego 2 w godz. 7.00 do 8.00 oraz od 15.00 do 21.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, realizowane przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży, przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu, w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1.1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 2) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń w obiektach Sądu Okręgowego w Łomży: 3.1 przy ul. Dwornej 16: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z transmisją sygnału do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 3.2 przy ul. Wojska Polskiego 2: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi), - zalania wodą pomieszczenia serwerowni – całodobowo, z przesłaniem informacji do upoważnionego pracownika Sądu. 4. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 90,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie i monitorowania sygnałów alarmowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie: 1.1 przy ul. Kolejowej 1 rzez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku na wyznaczonym stanowisku z detektorem metali. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby udające się do Wydziału Cywilnego, poruszające się po korytarzach budynku, przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11do SIWZ. 1.2 przy ul. Mickiewicza 10 C w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00, w pozostałe dni robocze w miesiącu, w godzinach od 7.00 do 16.00 realizowane przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Ochrona będzie sprawowana w całym budynku z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 1.3 przy ul. Mickiewicza 3 we wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach od 7.30 do 15.30 realizowane przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Ochrona będzie sprawowana w wyznaczonym miejscu przy Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Grajewie. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektu i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu, w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1.1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 3) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 4. Usługa monitorowania sygnałów alarmowych o zagrożeniach: włamania i napadu z wynajmowanych na potrzeby Sądu pomieszczeń przy ul. Ełckie 7 z interwencją grupy interwencyjnej (patrol składający się z dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony). 5. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 90,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i monitorowania sygnałów alarmowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku na wyznaczonym stanowisku ochrony z detektorem metali. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynek ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby poruszające się po korytarzach budynku i przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku przez jednego pracownika z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektu imienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 4) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 4. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 90,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób, obiektu i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie i monitorowania sygnałów alarmowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Świadczenie usługi ochrony osób, obiektu i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden pracownik w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu, drugi pracownik: w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, we wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W godzinach pracy Sądu jeden pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku na wyznaczonym stanowisku ochrony i dodatkowo będzie obsługiwał szatnie. Drugi pracownik zobowiązany będzie do sprawowania ochrony obchodząc budynek ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby poruszające się po korytarzach budynku i przebywające przed salami rozpraw. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku przez jednego pracownika z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 11 do SIWZ. 2. Świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób, obiektu imienia Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w dni wolne od pracy Sądu w przypadku uzasadnionej potrzeby dostępu do budynku w innym czasie niż określony w pkt 1, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym potrzeby sprawowania takiej ochrony. Ilość godzin wskazana w formularzu cenowym (załącznik nr 5) jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zrealizowania dodatkowej usługi ochrony określonej w formularzu cenowym w okresie trwania umowy. 3. Usługa monitorowania poniżej wyszczególnionych zagrożeń Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56: - włamania – od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego, - napadu – całodobowo, - pożaru – całodobowo, z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2-osobowy pracownikami kwalifikowanymi). 4. Termin świadczenia usług: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutoo 90,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

 1. SIWZ (2020-11-10 15:56) - (pdf) - 9,8MB
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (2020-11-10 15:59) - (doc)
 3. Załącznik nr 2 - 5 - formularze cenowe (2020-11-10 15:59) - (xls) - 0,1MB
 4. Załącznik nr 6 do SIWZ wzór oświadczenia (2020-11-10 16:00) - (doc)
 5. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług (2020-11-10 16:00) - (doc)
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz osób (2020-11-10 16:01) - (doc)
 7. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz grup interwencyjnych (2020-11-10 16:01) - (doc)
 8. Załącznik nr 10 do SIWZ - umowa (2020-11-10 16:02) - (pdf) - 3MB
 9. Załącznik nr 11 do SIWZ -obowiązki fizycznej służby ochrony i dozoru (2020-11-10 16:02) - (doc)
 10. Załącznik nr 12 do SIWZ wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2020-11-10 16:03) - (doc)
 11. Załącznik nr 13 do SIWZ - umowa przetwarzania danych (2020-11-10 16:03) - (pdf) - 1,7MB
 12. SIWZ - zamienny (2020-11-16 16:48) - (pdf) - 9,8MB
 13. Załącznik nr 2 -zamienny - formularze cenowe (2020-11-16 16:48) - (xls)
 14. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 PZP (2020-11-20 13:52) - (pdf) - 0,5MB
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-12-02 19:23) - (pdf) - 1,7MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Piotr Dziedzic dnia: 2020-11-10 15:22
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-11-10 15:24:40
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-12-02 19:23:49
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:56:33

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności