Sąd Rejonowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za rok 2018

Zgodnie z § 11. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz.2316) Sąd Rejonowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2018

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2018

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2018

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2018

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2018

MS-S11 sprawozdanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych  za rok 2018

MS- S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich  za rok 2018

MS- S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych  za rok 2018

MS- S20N sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)  za rok 2018

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  za rok 2018

MS-S 23Kom z czynności komornika za rok 2018

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  za rok 2018

MS-S62r sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2018

MS-S1 00W limit i obsada w sprawach cywilnych za rok 2018

MS-S5 00W limit i obsada w sprawach karnych za rok 2018

MS-S11 00W limit i obsada w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2018

MS-S16 00W limit i obsada w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2018

MS-S19 00W limit i obsada w sprawach gospodarczych za rok 2018

MS-S20 00W limit i obsada w sprawach ksiąg wieczytych za rok 2018

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2018-08-17 14:28
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-09-12 14:49:56
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-02-18 10:31:57

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności