Sąd Rejonowy w Łomży

Podstawa prawna

Status prawny - forma prawna jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Łomży
Sąd działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.).
 
Organizacja jednostki
 
Sąd Rejonowy w Łomży został utworzony na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1407 z póź. zm.).
 
Obejmuje obszar właściwości
 
Sąd Rejonowy w Łomży stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.133 z późn. zm.) i w szczególności: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015, poz. 2316), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).
 
Przedmiot działania
 
Sąd Rejonowy w Łomży sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Urszula Zaleska dnia: 2016-08-11 10:21
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-08-11 10:28:01
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-08-11 10:27:49

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960